Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ της απομάκρυνσης της Σαββαΐδου

Η Κατερίνα Σαββαΐδου παύθηκε σήμερα από τα καθήκοντά της Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου.

cover
NewsRoom 22/10/2015 | 21:09

Η Κατερίνα Σαββαΐδου παύθηκε σήμερα από τα καθήκοντά της Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου.

Η απομάκρυνση της κ. Σαββαΐδου δημοσιεύτηκε και στο φύλλο της Κυβερνήσεως.

Η Πράξη του υπουργικού συμβουλίου που εξαναγκάζει τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να αποχωρήσει από την θέση της μετά την άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον της για θέματα των αρμοδιοτήτων της αναφέρει τα εξής

Πράξη 26 της 22/10/2015
Λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 "Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016" (Α΄ 222), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 104 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
2. Την 20/25−6−2014 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου "Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών" (ΥΟΔΔ 360).
3. Τη σχετική εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζει:
Παύεται η Αικατερίνη Σαββαΐδου του Κωνσταντίνου, (Α.Δ.Τ. Φ382052), από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και απαλλάσσεται από τα καθήκοντά της.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ"