Τροπολογία για την παράταση στις συμβάσεις των εργαζομένων στη ΝΕΡΙΤ

Τροπολογία, με την οποία δίνεται νέα παράταση στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου εργαζομένων της ΝΕΡΙΤ, κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Η τροπολογία…

Τροπολογία, με την οποία δίνεται νέα παράταση στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου εργαζομένων της ΝΕΡΙΤ, κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Η τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για την έρευνα που θα συζητηθεί Τρίτη και Τετάρτη στην Ολομέλεια.

Μεταξύ άλλων, προβλέπει:

– Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2015 των συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου.

– Νομιμοποίηση του συνόλου των πράξεων και των δαπανών του Ειδικού Διαχειριστή εφόσον εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, διαπιστώνει ο ίδιος ότι εκτελέσθηκε το σχετικό έργο, παραιτηθούν οι δικαιούχοι από αξίωση ή άλλο ένδικο μέσο, εγκριθεί η πληρωμή από την Επιτροπή Διαχείρισης, και αναρτηθούν στη «Διαύγεια» οι σχετικές πράξεις. Να θεωρούνται νόμιμες και οι δαπάνες για υποχρεώσεις της πρώην ΕΡΤ και να απαλλάσσονται οι ανωτέρω δαπάνες από κάθε κράτηση ή επιβάρυνση εφόσον εκτελούνται στην αλλοδαπή.

– Καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης (αντί υπερωριακής αποζημίωσης) στα μέλη της Επιτροπής που συγκροτήθηκε για την παραλαβή των περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ.

– Μετάθεση για την 1η Φεβρουαρίου 2015 της υποχρέωσης της ΝΕΡΙΤ για την υποβολή των δηλώσεων που προβλέπονται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Αύξηση από τις 80 στις 120 μέρες του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων εκτός έδρας μετακινήσεων για όσο διάστημα υφίσταται ο Ειδικός Διαχειριστής.

– Υποβολή των δηλώσεων του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014. Ομοίως μετατίθενται και οι υποχρεώσεις για καταβολή φόρου, τέλους και ασφαλιστικών εισφορών. Το Δημόσιο θα καταβάλει τις υποχρεώσεις του μέχρι 5-5-2014.