Newsroom

Newsroom

Νέες αλλαγές στα capital controls – Ποιους αφορούν

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, 

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πραγματοποιούνται αλλαγές στα capital controls. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης δανείου προς τις τράπεζες εάν τα χρήματα προέρχονται από το εξωτερικό ή εάν η αποπληρωμή γίνεται στο πλαίσιο αγοραπωλησίας ακινήτου. Ωστόσο δεν αλλάζει το όριο ανάληψης που έχει επιβληθεί από την πρώτη μέρα, δηλαδή τα 420 ευρώ την εβδομάδα.

Η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα απαγορεύεται με εξαίρεση τις εξής περιπτώσεις:

-την αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό,

ττην αποπληρωμή μέσω χορήγησης νέου δανείου, με σκοπό την αναδιάρθρωση και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου, και

ττην αποπληρωμή στεγαστικού δανείου με σκοπό την πώληση του ακινήτου, το οποίο προς εξασφάλιση του δανείου βαρύνεται με εμπράγματη ασφάλεια, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα για την εξόφληση του δανείου συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ότι θα προσκομίσει στο πιστωτικό ίδρυμα το συμβόλαιο της αγοραπωλησίας του ακινήτου το αργότερο εντός μηνός από την κατά τα ανωτέρω πρόωρη εξόφληση του δανείου.

Επιτρέπεται επίσης η ανάληψη μετρητών αποκλειστικά και μόνον για πληρωμή εισφορών, παραβόλων, γραμματίων, δικαστικών ενσήμων και τελών απογράφου, που σχετίζονται με την άσκηση και την εκδίκαση ένδικων βοηθημάτων και μέσων ή με την καταβολή πάσης φύσεων εγγυοδοσιών ή χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον οι ανωτέρω πληρωμές δεν δύναται να διενεργηθούν με έκδοση τραπεζικής επιταγής ή με μεταφορά πίστωσης μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά μόνο με μετρητά. Η αναγκαιότητα της ανάληψης του συγκεκριμένου ποσού μετρητών αποδεικνύεται με βεβαίωση του πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την ενέργεια στην οποία θα προβεί, απόσπασμα απόφασης, διάταξη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η αιτία καταβολής».

Επιτρέπεται επίσης η χωρίς περιορισμό ποσού ανάληψη μετρητών, καθώς και η αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό, έως του ποσού των 5.000 ευρώ μηνιαίως από έναν, ανά δικαιούχο, τραπεζικό λογαριασμό από τα μέλη των διπλωματικών αποστολών και των έμμισθων προξενικών αρχών, καθώς και τους υπαλλήλους των αναφερόμενων στην παρ. 16 της παρούσας διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, οι οποίοι εξομοιώνονται με τα μέλη των διπλωματικών αποστολών, κατόπιν επίδειξης της ειδικής ταυτότητας που τους εκδίδει το Υπουργείο Εξωτερικών».

Αναλυτικά οι αλλαγές έχουν ως εξής:

1.Δίνεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού για την εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής. Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού επιτρέπεται ακόμη και αν υπάρχει ήδη λογαριασμός σε άλλη τράπεζα.

2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18 Ιουλίου 2015 προστίθεται νέα περίπτωση ιζ΄ ως ακολούθως: «ιζ. Το άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π/Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την κατάθεση εμβασμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιχορηγήσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».

Προστίθεται μια ακόμη περίπτωση στο άρθρο με τις περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18 Ιουλίου 2015, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 της αρ. Γ.Δ.Ο.Π.0001133ΕΞ2015/Χ.Π.2524/17.8.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1721) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «8. Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα με εξαίρεση: α) την αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό, β) την αποπληρωμή μέσω χορήγησης νέου δανείου, με σκοπό την αναδιάρθρωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου, και γ) την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου με σκοπό την πώληση του ακινήτου, το οποίο προς εξασφάλιση του δανείου βαρύνεται με εμπράγματη ασφάλεια, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα για την εξόφληση του δανείου συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ότι θα προσκομίσει στο πιστωτικό ίδρυμα το συμβόλαιο της αγοραπωλησίας του ακινήτου το αργότερο εντός μηνός από την κατά τα ανωτέρω πρόωρη εξόφληση του δανείου. Τυχόν απαιτούμενες λεπτομέρειες σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία και τους επιμέρους, ειδικότερους όρους εφαρμογής της παρούσας διάταξης δύναται να καθορίζει με απόφαση της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών».

4. Στην παράγραφο 9 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18 Ιουλίου 2015, όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 3 της αρ. Γ.Δ.Ο.Π.0001027ΕΞ2015/Χ.Π.2364/24.07.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1561) και τις περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 της αρ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258ΕΞ2015/Χ.Π.2672/25.09.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2100) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, οι περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ αναριθμούνται σε περιπτώσεις ζ΄ και η΄ αντίστοιχα και προστίθεται η περίπτωση στ΄ ως ακολούθως: «στ. πληρωμής κύριων και επικουρικών συντάξεων από τα αντίστοιχα συνταξιοδοτικά ταμεία».

Η αλλαγή αφορά κυρίως σε προθεσμιακές καταθέσεις που βρίσκεται στην κατοχή ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

5. Μεταξύ των περιπτώσεων ιε΄ και ιζ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18 Ιουλίου 2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται νέα περίπτωση ιστ΄, ως ακολούθως: «ιστ. Η ανάληψη μετρητών αποκλειστικά και μόνον για πληρωμή εισφορών, παραβόλων, γραμματίων, δικαστικών ενσήμων και τελών απογράφου, που σχετίζονται με την άσκηση και την εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή με την καταβολή πάσης φύσεων εγγυοδοσιών ή χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον οι ανωτέρω πληρωμές δεν δύναται να διενεργηθούν με έκδοση τραπεζικής επιταγής ή με μεταφορά πίστωσης μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά μόνο με μετρητά. Η αναγκαιότητα της ανάληψης του συγκεκριμένου ποσού μετρητών αποδεικνύεται με βεβαίωση του πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την ενέργεια στην οποία θα προβεί, απόσπασμα απόφασης, διάταξη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η αιτία καταβολής».

6. Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ι. Η χωρίς περιορισμό ποσού ανάληψη μετρητών, καθώς και η αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό, έως του ποσού των 5.000 ευρώ μηνιαίως από έναν, ανά δικαιούχο, τραπεζικό λογαριασμό από τα μέλη των διπλωματικών αποστολών και των έμμισθων προξενικών αρχών, καθώς και τους υπαλλήλους των αναφερόμενων στην παρ. 16 της παρούσας διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, οι οποίοι εξομοιώνονται με τα μέλη των διπλωματικών αποστολών, κατόπιν επίδειξης της ειδικής ταυτότητας που τους εκδίδει το Υπουργείο Εξωτερικών».

Πρόκειται για ειδική ρύθμιση που αίρει τους περιορισμούς ανάληψης μετρητών για μέλη διπλωματικών αποστολών και υπαλλήλους διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών.