Νέα εργαλεία στήριξης για τους Έλληνες εξαγωγείς

Σε φάση υλοποίησης εισέρχονται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέας δέσμης δράσεων στήριξης των Ελλήνων εξαγωγέων, μέσω της ενεργοποίησης νέου έργου τεχνικής υποστήριξης προς το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον Οργανισμό Enterprise Greece.

FS Elies Ladi Ellinika Proionta

To έργο τεχνικής υποστήριξης χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων & Ενέργειας (BMWi) και υλοποιείται από τον Γερμανικό Οργανισμό GIZ GmbH (Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit), σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (Structural Reform Support Service -SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια του 7ου Greek Exports Forum, o Project Expert της GIZ, Νίκος Αρχοντής, «το νέο Πρόγραμμα αποσκοπεί στο να συμβάλλει περαιτέρω στην επίτευξη του στόχου αύξησης της συμμετοχής των εξαγωγών στο 50% του ΑΕΠ ως το 2025, όπως αυτός ορίστηκε στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης».

Συγκεκριμένα, προβλέπει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση καλών διεθνών πρακτικών σε 3 άξονες:

1. Ενίσχυση δυνατότητας στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα προώθησης εξαγωγών, από τους αρμόδιους φορείς.

2. Ανάπτυξη ικανοτήτων κινητοποίησης επιχειρήσεων να εξάγουν και βελτίωση εξαγωγικών δεξιοτήτων των επιχειρήσεων.

3. Υποστήριξη για την επιτυχή ολοκλήρωση δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Προώθησης Εξαγωγών 2016-2018, καθώς και για την κατάρτιση ενός, νέου συνεκτικού Σχεδίου Δράσης, εναρμονισμένου με τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθούν τα πορίσματα εφαρμογής «Μεθοδολογίας αναγνώρισης εξαγωγικών προοπτικών», που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του έργου τεχνικής υποστήριξης, σε συνεργασία με το ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών), για την ιεράρχηση αγορών-στόχων (μεταξύ 218 χωρών) και δυναμικών κλάδων (περισσότερων από 1.000 προϊόντων).

Το πρώτο αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής θα είναι η κατάρτιση ενός (πιλοτικού) Χάρτη Εξαγωγικών Προοπτικών, σε παγκόσμια κλίμακα, που θα επιτρέψει τη χάραξη μεσοπρόθεσης στρατηγικής προώθησης εξαγωγών, σε συνεργασία των αρμόδιων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, βάσει καλών διεθνών πρακτικών.

Σχετικά με την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί στον τομέα προώθησης εξαγωγών, υπογράμμισε τα εξής:

1. Έναρξη υλοποίησης του «Ανάπτυξης Υπηρεσιών Help-desk (εν δυνάμει) Εξαγωγέων» στην Enterprise Greece. Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη «Βάσης Γνώσης» (Knowledge Base) της Enterprise Greece, σε συνδυασμό με σύγχρονα εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΤΠΕ), αλλά και καταρτισμένο προσωπικό, με στόχο την αμεσότερη εξυπηρέτηση (εν δυνάμει) εξαγωγέων.

Τα αμέσως επόμενα βήματα προβλέπουν τη σύναψη Συμφωνιών Συνεργασίας με φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία πανελλαδικού δικτύου ενημέρωσης. Εκτιμάται ότι εντός του φθινοπώρου του 2019 οι πρώτες αναβαθμισμένες υπηρεσίες του Help-desk θα είναι διαθέσιμες για τους ενδιαφερόμενους από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Ήδη από την οπτική αναμόρφωση της διαδικτυακής διεπαφής (web interface) του Help-desk στην ιστοσελίδα της Enterprise Greece, καταγράφεται ήδη σημαντική αύξηση στα λαμβανόμενα αιτήματα υποστήριξης.

2. Την υποβολή -μετά την σχετική προέγκριση από την αρμόδια Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής- Τεχνικού Δελτίου έργου «Ανάπτυξης (εθνικού) Πληροφοριακού Συστήματος Προώθησης Εξαγωγών». Το έργο αποτελεί τη μετουσίωση πολιτικής απόφασης για θεσμοθετημένη σύμπραξη του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εξωτερικών στην παροχή ποιοτικής και τεκμηριωμένης πληροφόρησης προς εν δυνάμει και υφιστάμενους εξαγωγείς, μέσω μίας εθνικής πύλης για τις εξαγωγές.

Αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, το Πληροφοριακό Σύστημα θα αναδεικνύει υφιστάμενες πρωτογενώς παραγόμενες πληροφορίες, όπως από το δίκτυο των Γραφείων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ θα δίνει δυνατότητα προσωποποιημένης πρόσβασης και σε νέες εγχώριες και διεθνείς πηγές δεδομένων.

Εντός του προσεχούς διμήνου αναμένεται η απόφαση έγκρισης του Τεχνικού Δελτίου από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΕΠΑΝΕΚ), καθώς και ως εκ τούτου η έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησής του, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής Δημόσιας Διαβούλευσης.

Παράλληλα, ο κ. Αρχοντής επεσήμανε ως εξαιρετικά σημαντικά και ενθαρρυντικά τα επιτεύγματα των Ελληνικών Αρχών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, υπογραμμίζοντας:

– Την ανάπτυξη Κοινού Ημερολογίου Δράσεων Εξωστρέφειας, με στόχο την ανάπτυξη συνεργιών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, την εξοικονόμηση πόρων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δράσεων αυτών.

– Την επικαιροποίηση και βελτίωση των ιστοσελίδων ενημέρωσης Agora και Enterprise Greece, ενόψει της ανάπτυξης ενιαίου πληροφοριακού συστήματος.

– Τον καταμερισμό έργου και ρόλων, μεταξύ των κύριων πυλώνων στήριξης της εξωστρέφειας, μέσω του Κοινού Ημερολογίου, της διαδικασίας ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος και της βελτίωσης του διυπουργικού συντονισμού.

– Και την εδραίωση κουλτούρας συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, μέσα από τη δημιουργία κοινών ομάδων έργου και ακόμη πιο συστηματικής επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων.

H ταυτότητα της GIZ

Ο Γερμανικός Οργανισμός Διεθνούς Συνεργασίας, GIZ (Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH), ανήκει εξολοκλήρου στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Με νομική μορφή προσώπου ιδιωτικού δικαίου και εμπειρία πλέον των 50 χρόνων, ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών στους τομείς διεθνούς συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε 120 χώρες του κόσμου, απασχολώντας περισσότερους από 20.000 υπαλλήλους διεθνώς.

Σχετικά με την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS)

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) βοηθά Χώρες Μέλη της Ε.Ε. να ετοιμάσουν, σχεδιάσουν και υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις. Η υποστήριξη παρέχεται αποκλειστικά κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και σχεδιάζεται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες αυτού. Η υποστήριξη παρέχεται με τη μορφή συμβουλών σε στρατηγικό ή νομοθετικό επίπεδο, μελετών, εκπαίδευσης και κατάρτισης και επιτόπιων αποστολών εμπειρογνωμόνων στα Κράτη Μέλη. Από το 2015, η Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων δραστηριοποιείται σε 26 Κράτη Μέλη με περισσότερα από 760 έργα συνολικά, μέσω του Προγράμματος Υποστήριξης Διαρθρωτικών Αλλαγών ή άλλων πηγών χρηματοδότησης.

Κύκλωμα εκβιαστών: Τυλιγμένα σε χαρτία και βαλμένα σε σακούλες και τάπερ τα χρήματα της σπείρας (video)

εκβιαστες1

Κύκλωμα εκβιαστών: Τυλιγμένα σε χαρτία και βαλμένα σε σακούλες και τάπερ τα χρήματα της σπείρας (video)

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες με τους αστυνομικούς τη στιγμή που εντοπίζουν μέρος των χρημάτων που…

Οι Σκιαδαρέσες στέλνουν το δικό τους μήνυμα για την Παλαιστίνη και καταχειροκροτούνται (video)

ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΕΣ 2

Οι Σκιαδαρέσες στέλνουν το δικό τους μήνυμα για την Παλαιστίνη και καταχειροκροτούνται (video)

Ένα σύντομο, συγκλονιστικό μήνυμα για την Παλαιστίνη μοιράστηκαν χθες με χιλιάδες ανθρώπους οι Σκιαδαρέσες, στη…