Να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία ζητά με εγκύκλιο η Γεροβασίλη – Τι αναφέρει η υπουργός

Να προβούν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες προς υλοποίηση της ετήσιας στοχοθεσίας για το 2018, με επίκεντρο την απλούστευση των διαδικασιών και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της κακοδιοίκησης, ζητεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

5811da371dc524dc198b468d 1

Με εγκύκλιο που υπογράφει η υπουργός Όλγα Γεροβασίλη, συνιστάται σε υπουργεία, ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Ανεξάρτητες Αρχές, να μην περιοριστεί η αναζήτηση των στόχων στο επίπεδο των συνήθων δραστηριοτήτων και διαδικασιών, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα έτη σε ορισμένες υπηρεσίες, αλλά να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις που συμβάλλουν στην ουσιαστική βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας, καθώς και την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Ως προτιμητέες δράσεις-στόχοι αναφέρονται ενδεικτικά, η άρση επικαλύψεων, ο περιορισμός των συναρμοδιοτήτων, η απλούστευση διαδικασιών, η ανάπτυξη πολιτικών για τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης του πολίτη, η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, καθώς και τεχνολογιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-gov), κά.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (άρθρα 22 και 23 του ν. 4369/16), με τη στοχοθεσία επιδιώκεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και συλλογικής δράσης της διοίκησης, η πληρέστερη εκπλήρωση της αποστολής της δημόσιας υπηρεσίας, και η ανταπόκριση της στις ανάγκες της κοινωνίας.

Να σημειωθεί ότι ο βαθμός επίτευξης των στόχων της ατομικής στοχοθεσίας και συμμετοχής στη στοχοθεσία του τμήματος κάθε υπηρεσίας, αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Η απόφαση για τους στρατηγικούς στόχους της υπηρεσίας εκδίδεται από τον αρμόδιο υπουργό ή το μονομελές όργανο διοίκησης εντός της πρώτης εβδομάδας του Νοεμβρίου, ενώ η απόφαση για τους στόχους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων εκδίδεται από τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων για τον τομέα αρμοδιότητάς τους έως την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου.

Οι αποφάσεις στοχοθεσίας δημοσιεύονται στη «Διαύγεια» και καθορίζουν τον βαθμό προτεραιότητας για κάθε στόχο, τους δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ενώ ρυθμίζουν και κάθε άλλο σχετικό θέμα.