Τι πρέπει να κάνετε υποχρεωτικά αν έχετε σπίτι στην Airbnb

Αν έχετε σπίτι σας στο airbnb τότε θα πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφείτε στο μητρώο μέσα στο π...