Ξεκινά η ενδοδημοτική κινητικότητα των εργαζομένων στους ΟΤΑ

Ανοίγει και επίσημα ο κύκλος της ενδοδημοτικής κινητικότητας. Καθορίσθηκε η διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων στους δήμους…

Ανοίγει και επίσημα ο κύκλος της ενδοδημοτικής κινητικότητας. Καθορίσθηκε η διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων στους δήμους και τις περιφέρειες, τα κριτήρια επιλογής και κατάταξής τους, καθώς και ο τρόπος μοριοδότησής τους για την εφαρμογή του «Προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας». Έτσι, έχει ονομαστεί το πρόγραμμα που τίθεται σε εφαρμογή, με ταχείες διαδικασίες για τη μετακίνηση σε άλλες θέσεις υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Συγκεκριμένα δρομολογείται η μετάταξη μονίμων υπαλλήλων των δήμων, της ΚΕΔΕ, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) σε κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάθεσης θέσεις, σε αντίστοιχο κλάδο ή ειδικότητα άλλων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Επίσης προσδιορίζεται η διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, τα προσόντα και τα μόρια βαθμολόγησης, ο καθορισμός θέσεων και η διαδικασία μετάταξης, αλλά και οι πειθαρχικές ποινές.

Προσόντα και μόρια βαθμολόγησης

Τα βαθμολογούμενα κριτήρια για την αποτίμηση προσόντων των προς μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων ορίζονται ως εξής:

Α. Για προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

1. Τα τυπικά προσόντα δίνουν έως 42 μόρια. Αυτά επιμερίζονται: βασικός τίτλος σπουδών 5 μόρια, δεύτερος τίτλος σπουδών της ίδιας κατηγορίας με το βασικό τίτλο σπουδών 4 μόρια, διδακτορικό δίπλωμα 7 μόρια, μεταπτυχιακό 4 μόρια, αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόιας Διοίκησης ή την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 5 μόρια, ξένη γλώσσα – μοριοδοτούνται μέχρι δυο ξένες γλώσσες – 4 (άριστη γνώση), 3 (Πολύ καλή γνώση), 1 (καλή γνώση), Γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 4 μόρια, Επιμόρφωσηστο ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ σε βάθος δεκαετίας (ανά επιμορφωτικό πρόγραμμα και έως 5)έως 5 μόρια

2. Ο τρόπος εισαγωγής στη δημόσια διοίκηση δίνει 5 μόρια. Ο γραπτός διαγωνισμός ή εισαγωγικός διαγωνισμός ΕΣΔΔ/ΕΣΤΑ ή διορισμός /πρόσληψη κατά προτεραιότητα μέσω ΑΣΕΠ με κριτήρια και διαδικασία άρθρου 18 του Ν2190/1994 δίνει 5 μόρια.

3. Η διοικητική εμπερία δίνει κατά μέγιστο 53 μόρια. Πιο αναλυτικά, για τα πρώτα δώδεκα

(12) έτη προϋπηρεσίας (αριθμός ετών x 1) 12 μόρια, για τα επόμενα 10 έτη (αριθμός ετών x 0,8) 8 μόρια. Για υπηρεσία σε θέση ευθύνης, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 9 μόρια, προϊσταμένου Διεύθυνσης 5 μόρια, προϊσταμένου Τμήματος 4 μόρια, προϋπηρεσία σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (max 15 έτη x 1 μόριο για κάθε έτος) 15 μόρια

4. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

*Πρόστιμο έως τις αποδοχές 12 μηνών ισοδυναμεί με αφαίρεση 10 μορίων (-10)

*Στέρηση δικαιώματος προαγωγής από 1 έως 5 έτη ή στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε

διαδικασία επιλογής Προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από 1 έως 5 έτη ή αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της οδηγούν σε μείον 20 μορίων (-20).

*Υποβιβασμός έως 2 βαθμούς ή προσωρινή παύση από 3 έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών ισοδυναμεί με αφαίρεση 30 μορίων (-30).

Β. Για προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Τα τυπικά προσόντα δίνουν έως 45 μόρια. Αυτά επιμερίζονται: βασικός τίτλος σπουδών 20 μόρια, μεταλυκειακές σπουδές 4 μόρια, ξένη γλώσσα – μοριοδοτούνται μέχρι δυο ξένες γλώσσες – 3 (άριστη γνώση), 2 (Πολύ καλή γνώση), 1 (καλή γνώση), Γνώση Χειρισμού

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 5 μόρια, Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ σε βάθος δεκαετίας (ανά επιμορφωτικό πρόγραμμα και έως 10) έως 10 μόρια

2. Ο τρόπος εισαγωγής στη δημόσια διοίκηση δίνει 5 μόρια. Ο γραπτός διαγωνισμός ή εισαγωγικός διαγωνισμός ΕΣΔΔ/ΕΣΤΑ ή διορισμός /πρόσληψη κατά προτεραιότητα μέσω ΑΣΕΠ με κριτήρια και διαδικασία άρθρου 18 του Ν2190/1994 δίνει 5 μόρια.

3. Η διοικητική εμπερία δίνει κατά μέγιστο 50 μόρια. Πιο αναλυτικά, για τα πρώτα οκτώ

(8) έτη προϋπηρεσίας (αριθμός ετών x 1) 8 μόρια, για τα επόμενα 10 έτη (αριθμός ετών x 0,4) 4 μόρια. Για υπηρεσία σε θέση ευθύνης, προϊσταμένου Διεύθυνσης 13 μόρια, προϊσταμένου Τμήματος 10 μόρια, προϋπηρεσία σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (max 15 έτη – 1 μόριο για κάθε έτος) έως 15 μόρια.

4. Ως προς τις πειθαρχικές ποινές ισχύουν ο,τι και για άλλες εκπαιδευτικές κατηγορίες προσωπικού.

Γ. Για προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

1. Τα τυπικά προσόντα δίνουν έως 45 μόρια. Αυτά επιμερίζονται: βασικός τίτλος σπουδών 20 μόρια, μεταλυκειακές σπουδές 4 μόρια, ξένη γλώσσα – μοριοδοτούνται μέχρι δυο ξένες γλώσσες – 3 (άριστη γνώση), 2 (Πολύ καλή γνώση), 1 (καλή γνώση), Γνώση Χειρισμού

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 5 μόρια, Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ σε βάθος δεκαετίας (ανά επιμορφωτικό πρόγραμμα και έως 10)

έως 10 μόρια

2. Ο τρόπος εισαγωγής στη δημόσια διοίκηση δίνει 5 μόρια. Ο γραπρός διαγωνισμός ή εισαγωγικός διαγωνισμός ΕΣΔΔ/ΕΣΤΑ ή διορισμός /πρόσληψη κατά προτεραιότητα μέσω ΑΣΕΠ με κριτήρια και διαδικασία άρθρου 18 του Ν2190/1994 δίνει 5 μόρια.

3. Η διοικητική εμπερία δίνει κατά μέγιστο 50 μόρια. Πιο αναλυτικά, για τα πρώτα οκτώ

(8) έτη προϋπηρεσίας (αριθμός ετών x 1) 8 μόρια, για τα επόμενα 10 έτη

(αριθμός ετών x 0,4) 4 μόρια. Για υπηρεσία σε θέση ευθύνης, προϊσταμένου Διεύθυνσης 13 μόρια, προϊσταμένου Τμήματος 10 μόρια, προϋπηρεσία σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (max 15 έτη – 1 μόριο για κάθε έτος) έως 15 μόρια

4. Ως προς τις πειθαρχικές ποινές ισχύουν ο, τι και για άλλες εκπαιδευτικές κατηγορίες προσωπικού.

Πώς θα γίνει ο καθορισμός θέσεων και η διαδικασία μετάταξης

Το υπουργείο Εσωτερικών θα ζητήσει από τους φορείς που έχουν ανάγκη προσωπικού να στείλουν τα αιτήματά τους, προσδιορίζοντας τον αριθμό υπαλλήλων κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα (υφιστάμενη ή συναφή), τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που ο φορέας υποδοχής κρίνει απαραίτητα. Το αίτημα θα συνοδεύεται και από βεβαίωση ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων.

Μετά τη συγκέντρωση των αιτιολογημένων αιτημάτων των φορέων υποδοχής, εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από γνώμη του ΑΣΕΠ, η Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία καθορίζονται:

α) οι φορείς από τους οποίους δύναται να προέλθει προσωπικό προς μετάταξη/μεταφορά (φορείς προέλευσης),

β) οι φορείς στους οποίους θα μεταταχθεί/μεταφερθεί το προσωπικό (φορείς υποδοχής)

γ) ο αριθμός των υπαλλήλων που θα μεταταγεί/μεταφερθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και

ειδικότητα,

δ) τα απαιτούμενα προσόντα.

Με την ίδια ανακοίνωση καλούνται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοσή της, οι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται, να υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία προσωπικού του φορέα προέλευσης. Η χρήση προτυποποιημένων από το ΑΣΕΠ εντύπων αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία. Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει κάθε δικαιολογητικό απαραίτητο για τη βαθμολόγηση των σχετικών κριτηρίων, ιδίως όταν αυτό δεν περιλαμβάνεται στον

υπηρεσιακό του φάκελο.

Με την αίτηση − υπεύθυνη Δήλωση οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν, με σειρά προτίμησης, τους φορείς υποδοχής στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν ή να μεταφερθούν. Η επιλεγείσα σειρά προτίμησης είναι δεσμευτική για τον υπάλληλο.

Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες προσωπικού συντάσσουν και αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ πίνακες συνδρομής κριτηρίων όλων των μόνιμων και των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων τους, οι οποίοι υπέβαλαν εμπροθέσμως αίτηση για τη μετάταξη/μεταφορά τους σύμφωνα με το Πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Ο ΑΣΕΠ, ακολούθως, ακολουθεί τη διαδικασία, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι πλήρωση κενών θέσεων από αδιάθετους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν τις έχουν συμπεριλάβει μεταξύ των προτιμήσεών τους, δεν επιτρέπεται. _

Με μέριμνα του ΑΣΕΠ οι πίνακες κατάταξης και διάθεσης διαβιβάζονται στο Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο τους διαβιβάζει αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού των φορέων προέλευσης και των φορέων υποδοχής.

Με μέριμνα του ΑΣΕΠ οι πίνακες κατάταξης και διάθεσης διαβιβάζονται στο Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο τους διαβιβάζει αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού των φορέων προέλευσης και των φορέων υποδοχής.
tovima.gr, avgi.gr 

Γιάννης Μαντζουράνης: Ήρθε η ώρα να μάθει ο Μητσοτάκης πως μυρίζει η ψήφος του λαού (Video)

Γιάννης Μαντζουράνης: Ήρθε η ώρα να μάθει ο Μητσοτάκης πως μυρίζει η ψήφος του λαού (Video)

Την υποκρισία και την επιλεκτική όσφρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναδεικνύει ο Γιάννης Μαντζουράνης μέσα από…

Θεσσαλονίκη: Kλείδωναν 8χρονη γυμνή σε παγωμένο δωμάτιο για τιμωρία και την ξυλοκοπόυσαν

Θεσσαλονίκη: Kλείδωναν 8χρονη γυμνή σε παγωμένο δωμάτιο για τιμωρία και την ξυλοκοπόυσαν

«Αυτό που αντίκρισα ήταν σοκαριστικό», είπε στην κατάθεσή του ο αστυνομικός. Η 32χρονη μητέρα της…

Οι «Μηχανές» των Στίχοιμα δεν έσβησαν ποτέ – 20 χρόνια μετά εκπέμπουν ακόμη απ’ τον πυρήνα

Οι «Μηχανές» των Στίχοιμα δεν έσβησαν ποτέ – 20 χρόνια μετά εκπέμπουν ακόμη απ’ τον πυρήνα

Με δύο ιστορικά live στη Αθήνα, σφραγίζουν την επιτυχία ενός απ’ τους σπουδαιότερους δίσκους της…

Κρήτη: Μάχη για τη ζωή του δίνει νεογνό με κορονοϊό – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Κρήτη: Μάχη για τη ζωή του δίνει νεογνό με κορονοϊό – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Άμεσα σήμανε συναγερμός τόσο στα δύο νοσοκομεία όσο και στο ΕΚΑΒ για την ταχύτερη μεταφορά…

Σε «υψηλό συναγερμό» οι Ουκρανικές πρεσβείες στην Ευρώπη – Τρόμος από «ματωμένα πακέτα» με μάτια ζώων

Σε «υψηλό συναγερμό» οι Ουκρανικές πρεσβείες στην Ευρώπη – Τρόμος από «ματωμένα πακέτα» με μάτια ζώων

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα έδωσε εντολή σε όλες οι εμπλεκόμενες πρεσβείες και…