Newsroom

Newsroom

Τί να προσέξετε στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων

Οδηγίες και διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης εξέδωσε, έστω και καθυστερημένα, το υπουργείο Οικονομικών. Πέντε ημέρες πριν ανοίξει…

forologiki dilosi

Οδηγίες και διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης εξέδωσε, έστω και καθυστερημένα, το υπουργείο Οικονομικών.

Πέντε ημέρες πριν ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη για την υποδοχή των φορολογικών δηλώσεων, τα προβλήματα είναι πολλά και ενδεχομένως να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στους φορολογουμένους. Συγκεκριμένα, δεν έχει εκδοθεί το βιβλίο οδηγιών για την υποβολή των δηλώσεων, για το πώς θα δηλωθούν οι τόκοι των καταθέσεων, τι θα γίνει με τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές του 2013, πώς θα υπολογιστεί ή έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους αυτοαπασχολουμένους κ.λπ. Την ίδια στιγμή, όσοι μισθωτοί και συνταξιούχοι εισέλθουν στο ηλεκτρονικό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στις 20 Μαρτίου (πρώτη ημέρα υποβολής των δηλώσεων) θα διαπιστώσουν ότι δεν μπορούν να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση. Και αυτό διότι οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να αποστείλουν τις βεβαιώσεις αποδοχών μέχρι και τις 28 Μαρτίου.

Σύμφωνα πάντως με την απόφαση που εκδόθηκε, οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από τις 20 Μαρτίου μέχρι και τις 30 Ιουνίου, ανεξαρτήτως του καταληκτικού ψηφίου του ΑΦΜ. Ολοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά την υποβολή της δήλωσης, δεδομένου ότι το φετινό έντυπο Ε1 έχει πολλές αλλαγές, που μπορεί να οδηγήσουν σε πρόσθετους φόρους. Οσοι έχουν εισοδήματα από «μπλοκάκι» θα πρέπει να διαβάσουν τις οδηγίες και να συμπληρώσουν σωστά τους κωδικούς.

Συγκεκριμένα, στους κωδικούς 019-020 (που αφορούν τα μπλοκάκια) απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ όσων λαμβάνουν τις υπηρεσίες και σε περίπτωση που αυτοί υπερβαίνουν τους τρεις, πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του προσώπου από το οποίο προέρχεται τουλάχιστον το 75% των ακαθαρίστων εσόδων. Σε διαφορετική περίπτωση, θα φορολογηθούν με την κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών και όχι με αυτήν των μισθωτών. Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα των ελευθέρων επαγγελματιών φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26% (για ποσά μέχρι 50.000 ευρώ). Ειδικότερα:

Φυσικά πρόσωπα

• Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω Διαδικτύου, από τις 20.03.2014 έως τις 30.06.2014.

• Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή – φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, η οποία εξουσιοδότηση θα αφορά τη διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 και το Ε3, ανεξαρτήτως αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 με γνήσιο της υπογραφής του φορολογουμένου και της συζύγου του προς τον λογιστή.

• Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά χειρογράφως στην εφορία.

• Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  μέσω Διαδικτύου  και  οδηγούνται  για έλεγχο στην αρμόδια ΔΟΥ.

• Οι συμπληρωματικές – τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων.

• Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες ΔΟΥ.

• Οι φορολογούμενοι θα εκτυπώνουν το εκκαθαριστικό από το Taxisnet χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν, όπου αναγράφεται ότι αποτελεί ακριβές αντίγραφο αυτής και φέρει ημερομηνία έκδοσης και ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου. Επίσης, μπορούν να εκτυπώνουν την ταυτότητα οφειλής για την τρέχουσα δόση κάθε μήνα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τυχόν μη καταβληθείσες προηγούμενες δόσεις και οι αναλογούσες γι’ αυτές προσαυξήσεις.

Η εκτύπωση των παραπάνω ειδοποιήσεων μπορεί να αντικαταστήσει την αντίστοιχη έντυπη ειδοποίηση που αποστέλλεται ταχυδρομικώς και να χρησιμοποιηθεί στα πιστωτικά ιδρύματα για την εξόφλησή τους.

Περιεχόμενο δήλωσης

• Στην περίπτωση των προστατευόμενων μελών η αναγραφή του ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτική.

• Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών, ενώ για τα προστατευόμενα τέκνα κάτω των 18 ετών είναι προαιρετική.

• Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υποχρέων ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από τον φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.

• Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει, σε κάθε περίπτωση, τη διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά.

• Κατά την υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου, πρέπει πρώτα να καταχωρίζονται τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται και κατόπιν η δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1).

Η σειρά καταχώρισης των συνυποβαλλόμενων Εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από τον φορολογούμενο.

• Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1), όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Πίνακας 4Α), πρέπει να καταχωρίζονται οι ΑΦΜ εργοδοτών – ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.

Σε τρεις δόσεις η πληρωμή φόρου

Καταβολή φόρου

• Ο φόρος εισοδήματος θα καταβάλλεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής, όταν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, ως ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής δήλωσης, ορίζεται η τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, δηλαδή στις 31.07.2014.

Η δεύτερη δόση καταβάλλεται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από τη λήξη υποβολής της δήλωσης και η τρίτη δόση καταβάλλεται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πέμπτου μήνα από τη λήξη υποβολής της δήλωσης.

• Οταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ στην προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση 1,5%.

Επιστροφή φόρου

• Σε όσους υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος ηλεκτρονικά, θα ζητείται η συμπλήρωση του έτους γέννησης και εφόσον το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό, η επιστροφή του φόρου γίνεται από άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.

• Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από τον φορολογούμενο στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης θα πιστώνεται μόνο μία φορά, ενώ ποσά επιστροφής που προκύπτουν από δηλώσεις άλλων φορολογουμένων δεν μεταφέρονται στον ίδιο λογαριασμό, αλλά σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-Καθημερινή

Νέα δήλωση Λύτρα: «Η σύζυγός μου δεν φέρει καμία ευθύνη για τα χρέη μου – Έχουν ακουστεί τεράστια ψέματα και ανακρίβειες»

Lytras

Νέα δήλωση Λύτρα: «Η σύζυγός μου δεν φέρει καμία ευθύνη για τα χρέη μου – Έχουν ακουστεί τεράστια ψέματα και ανακρίβειες»

Για τεράστια ανθρωποφαγία προς τον ίδιο και προς τη σύζυγό του, Σοφία Πολυζωγοπούλου, κάνει λόγο…

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε για απειλή ο 41χρονος που παρέσυρε την πρώην σύζυγό του με το αυτοκίνητο

ενδοικογενειακή βία

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε για απειλή ο 41χρονος που παρέσυρε την πρώην σύζυγό του με το αυτοκίνητο

Ο 41χρονος εμβόλισε με το αυτοκίνητό του το μηχανάκι της εν διαστάσει συζύγου του και…

ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ: Είναι θλιβερό ότι ΝΔ – VMRO προσπαθούν να τορπιλίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών

συμφωνια πρεσπες

ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ: Είναι θλιβερό ότι ΝΔ – VMRO προσπαθούν να τορπιλίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ καλεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη να διεθνοποιήσει άμεσα το ζήτημα φέρνοντας την…