Τι αλλάζει από σήμερα στη ρύθμιση των 100 δόσεων – ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Από σήμερα τίθενται σε εφαρμογή αυστηρότεροι όροι για τη ρύθμιση των 100 δόσεων, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι να κινδυνεύουν να μείνουν εκτός εάν ξεχάσουν να πληρώσουν τη δόση τους ή δημιουργήσουν νέες υποχρεώσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας.

57763df91dc5248b538b48b9

Οι φορολογούμενοι πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή καθώς χρειάζεται να εξοφλήσουν άμεσα τις νέες οφειλές τους εντός δεκαπενθημέρου προκειμένου να μην χάσουν τη ρύθμιση. Παράλληλα, μπορούν να εντάξουν την οφειλή τους στη ρύθμιση των 12 ή των 24 δόσεων.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δίνει απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα των φορολογουμένων σχετικά με τις δυνατότητες που έχουν για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, αλλά και το καθεστώς που ισχύει για τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς:

Με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις δύνανται να ρυθμιστούν τα βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο;

Με τη ρύθμιση των τελευταίων νόμων οι βεβαιωμένες οφειλές μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ρύθμισης που δεν υπερβαίνει το ένα και κατ’ εξαίρεση τα δύο έτη. Δηλαδή μπορούν να ρυθμιστούν σε 12 ή σε 24 δόσεις.

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης μπορεί να ενταχθεί κάποιος εκ νέου;

Εφόσον η απώλεια οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ο οφειλέτης μπορεί εντός 2 μηνών από την απώλειά της να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση μαζί με τα στοιχεία που θεμελιώνουν τη συνδρομή των λόγων ανωτέρας βίας.

Ποια μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμισμένο χρέος;

α) Κατάσχεση κινητών απαιτήσεων, είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε στα χέρια τρίτου.

β) Κατάσχεση ακινήτων.

Εκτός των ανωτέρω είναι δυνατή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η λήψη εις βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου διοικητικών, ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων.

Ποιες είναι οι συνέπειες της κατάσχεσης ακινήτου;

Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση, από τότε.

Η έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και πλειστηριασμό;

Οχι.

Πότε υποχρεούται ο προϊστάμενος ΔΟΥ να εκδώσει πρόγραμμα πλειστηριασμού;

Εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, μετά την παρέλευση σαράντα ημερών και το αργότερο σε τέσσερις μήνες από την κατάσχεση ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος. Εάν δεν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδει νέο πρόγραμμα το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία κατά τα ανωτέρω. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν τηρούνται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του προϊσταμένου ΔΟΥ.

Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η αναστολή εκτέλεσης του εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού;

Με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του.

Πότε μεταβιβάζεται η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου στον υπερθεματιστή;

Μετά τη μεταγραφή της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. Μέχρι τότε η κυριότητα παραμένει στον κύριο του ακινήτου.

Είναι δυνατή η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο;

Ναι, μετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο με συγκεκριμένους, κατά περίπτωση, όρους αποδέσμευσης.

Conference League:Τι ισχύει για όσους εργαζόμενους δεν καταφέρουν να προσέλθουν στην εργασία τους

ΑTHENS Conference League

Conference League:Τι ισχύει για όσους εργαζόμενους δεν καταφέρουν να προσέλθουν στην εργασία τους

Σε ποια περίπτωση οι εργαζόμενοι πληρώνονται αν δεν καταφέρουν να πάνε στη δουλειά τους εξαιτίας…