Σφαγή των εφάπαξ όλων των Ταμείων,με την έγκριση της συγκυβέρνησης

Η σφαγή στα εφάπαξ όλων των ασφαλιστικών ταμείων λαμβάνει «σάρκα και οστά» με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και…

voyli 8

Η σφαγή στα εφάπαξ όλων των ασφαλιστικών ταμείων λαμβάνει «σάρκα και οστά» με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου 1913, την αναδρομική περικοπή κατά 15% στο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων, αντίστοιχες περικοπές στα εφάπαξ των υπολοίπων Ταμείων, καθώς και την καθιέρωση «ατομικών μερίδων».Οι φορείς-τομείς πρόνοιας από 1ης-1-2014 υποχρεούνται να εφαρμόζουν νέο τρόπο υπολογισμού των εφάπαξ παροχών, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των ταμείων χωρίς νέα ελλείμματα και να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη καταβολή των εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους. Προς τούτο είναι απαραίτητο, από 1ης-1-2014, οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο στους εν λόγω φορείς να τηρούνται σε ατομικές μερίδες.

Ακολούθως, από την ίδια ημερομηνία οι φορείς-τομείς πρόνοιας αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, λειτουργούν με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) για όλους τους ασφαλισμένους τους.

Με την προτεινόμενη διάταξη εξασφαλίζεται η χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος με το παλαιό σύστημα υπολογισμού στους ασφαλισμένους που αποχώρησαν από την υπηρεσία ή την εργασία ή το επάγγελμά τους μέχρι 31-8-2013, καθ’ όσον στα πρόσωπα αυτά η εφάπαξ παροχή τους θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των οικείων καταστατικών και τη γενικότερη νομοθεσία.

Για τους ασφαλισμένους που αποχώρησαν ή αποχωρούν από την υπηρεσία τους ή την εργασία τους ή το επάγγελμά τους από 1ης-9-2013 και μετά, το ποσό της εφάπαξ παροχής υπολογίζεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση.

Επειδή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στους μη δικαιούμενους εφάπαξ βοηθήματος επιστρέφονται οι ατομικές εισφορές τους κατά την αποχώρηση τους από την εργασία ή το επάγγελμα για το οποίο ασφαλίστηκαν σε φορέα πρόνοιας και όχι κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, προτείνεται η ρύθμιση του θέματος έτσι ώστε τα ποσά των εισφορών να επιστρέφονται στον δικαιούχο κατά την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης του φορέα κύριας ασφάλισης.

Για επιστροφή εισφορών χρόνου ασφάλισης έως 31-12-2013 η παροχή προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων καταστατικών και τη γενικότερη νομοθεσία που ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Για επιστροφή εισφορών χρονικών διαστημάτων από 1ης-1-2014 και μετά, το ύψος του ποσού της παροχής προκύπτει από τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών στην ατομική μερίδα.

Επίσης, ορθολογικοποιείται η αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων ασφαλισμένων που επανέρχονται στην υπηρεσία και ασφαλίζονται στον Τομέα, ενώ έχουν ήδη λάβει ή εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος για το πρώτο διάστημα απασχόλησής τους. Στο ΤΠΔΥ εμφανίζεται σημαντικός αριθμός ασφαλισμένων οι οποίοι εξέρχονται της υπηρεσίας (και ασφάλισης) και επανέρχονται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αιτούμενοι εκ νέου εφάπαξ βοηθήματος. Το Ταμείο, βάσει της ανωτέρω διάταξης, χορηγεί συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα για το νέο χρόνο ασφάλισης και με τα δεδομένα της τροποποιητικής / νέας πράξης.
ΔΗΜ. ΜΑΛΤΗΣ – Ελευθεροτυπία