Οδηγός ρύθμισης για χρέη προς το Δημόσιο

NewsRoom 09/10/2016 | 12:45

Τρεις εναλλακτικές δυνατότητες τμηματικής εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τις εφορίες και τα τελωνεία έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις παρέχει σε χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου η ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση αδυναμίας ένταξης σε μια από τις ρυθμίσεις αυτές οι οφειλέτες μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με πολλούς κινδύνους, όπως οι κατασχέσεις εισοδημάτων, καταθέσεως και περιουσιακών στοιχείων, καθώς επίσης και οι υποχρεωτικοί συμψηφισμοί επιστροφών φόρου με τα απλήρωτα χρέη τους.

Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν διατάξεις που προβλέπουν προστασία για καταθέσεις, μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες του Δημοσίου για τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στις φορολογικές Αρχές διευκρινίζονται με αναλυτικές απαντήσεις τις οποίες δίδει στα συνηθέστερα ερωτήματα των πολιτών η ΓΓΔΕ σε ένα νέο εγχειρίδιο που εξέδωσε. Οι απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα για τα χρέη προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, έχουν αναλυτικά ως εξής:

Με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις δύναται να ρυθμιστούν τα βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο;

Α. Με τη ρύθμιση του άρθρου 43 του νόμου 4174/2013 ρυθμίζονται οι βεβαιωμένες οφειλές από πάσης φύσεως φόρους με πρόγραμμα πάγιας ρύθμισης που προβλεπει τμηματική εξόφληση έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Β. Με την «πάγια» ρύθμιση της υποπαραγράφου Α΄του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 ρυθμίζονται έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις οι βεβαιωμένες οφειλές σε Δ.Ο.Υ. και τελωνεία οφειλές οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες είτε στο σύνολό τους είτε κατά ένα μέρος αυτών.

Γ. Με τη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 ρυθμίζονται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις που δύναται να καταβάλλονται έως την 31η/12/2012 σε Δ.Ο.Υ. και τελωνεία οφειλές. Αν η ρύθμιση γίνει τον Οκτώβριο μπορούν να φθάσουν μέχρι και τις 9.

Πού υποβάλλεται η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης;

Η αίτηση, υποβάλλεται, εφόσον αυτό υποστηρίζεται, ηλεκτρονικά σε εφαρμογή στη διεύθυνση του Διαδικτύου www.gsis.gr του υπουργείου Οικονομικών και κατ’ εξαίρεση στο Δικαστικό Τμήμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή του αρμόδιου Ελεγκτικού Κέντρου.

Πως καταβάλλονται οι δόσεις των ρυθμίσεων;

Η καταβολή των δόσεων των ρυθμ/ίσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (τράπεζες, ΕΛΤΑ) με τη χρήση του μοναδικού ανά ρυθμισμένη οφειλή κωδικού, της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ).

Σε ποια περίπτωση αποδίδονται τυχόν επιστροφές φόρων κ.λπ. στους δικαιούχους;

Α. Όταν οι δικαιούχοι οφείλουν στο Δημόσιο, οπότε οι απαιτήσεις συμψηφίζονται αυτεπάγγελτα με τις οφειλές τους.

Β. Όταν το επιστρεπτέο ποσό είναι μικρότερο των πέντε ευρώ, εκτός εάν από ειδική διάταξη προβλέπεται διαφορετικά.

Γ. Όταν οι δικαιούχοι οφείλουν στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ποια μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης λαμβάνονται για μη ρυθμισμένα χρέη;

Για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση μπορεί να ληφθούν τα εξής μέτρα:

Α. Κατάσχεση κινητών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στα χέρια του οφειλέτη.

Β. Κατάσχεση κινητών και απαιτήσεων του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου.

Γ. Κατάσχεση εκινήτων.

Ποιο είναι το ελάχιστο πόσό οφειλής προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα και τρίτους για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα κατά των οφειλετών;

Δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων, καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, κατά των οφειλετών που έχουν βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικού ποσού 500 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων.

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων οφειλετών του Δημοσίου;

Δεν επιτρέπεται κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το συνολικό ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερος των 1.000 ευρώ, στις περιπτώσεις δεν που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για χρέη προς το Δημόσιο επί του 50% του υπερβάλλοντος ποσού των 1.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ, καθώς επί του συνόλου του πέραν των 1.500 ευρώ ποσού.

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό κατάθεσης σε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο είναι ακατάσχετο;

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

Πηγή: enikonomia.gr