Newsroom

Newsroom

Mytilineos – Energy & Metals Βασικά Οικονομικά μεγέθη Α’ Τριμήνου 2023

Εδραίωση των Υψηλών Επιδόσεων και Υψηλές Προσδοκίες για Περαιτέρω Κερδοφορία.

image001

Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA) ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη Α’ τριμήνου 2023.

image001

  • 113% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε €143 εκατ. έναντι €67 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2022. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,04, αυξημένα κατά 109% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
  • 72% αύξηση των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €225 εκατ., έναντι €130 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
  • 30% αύξηση του Κύκλου Εργασιών που ανήλθε σε €1.358 εκατ., σε σύγκριση με €1.042 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2022.
  • Ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα 948 εκατ., μέγεθος από το οποίο έχει εξαιρεθεί ποσό ύψους €151εκ. το οποίο αφορά σε δανεισμό χωρίς αναγωγή (non-recourse debt). Τις ισχυρές προοπτικές της MYTILINEOS και τη σημαντική βελτίωση του πιστωτικού προφίλ αναγνωρίζουν και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης όπως η FITCH που πρόσφατα ανακοίνωσε την αναβάθμιση της Εταιρείας σε «ΒΒ+», μειώνοντας στο ελάχιστο την απόσταση που τη χωρίζει από την επενδυτική βαθμίδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά το εξαιρετικά υψηλό CAPEX της περιόδου, το προσαρμοσμένο Net Debt/EBITDA βρίσκεται στο 1,03x, επίπεδο που παραπέμπει σε εταιρείες εντός της επενδυτικής βαθμίδας, η επίτευξη της οποίας αποτελεί στόχο μας

Κατά τη διάρκεια του Α΄ τρίμηνου του 2023, το οικονομικό περιβάλλον παρέμεινε ιδιαίτερα ρευστό, με τις τιμές ενέργειας να υποχωρούν σημαντικά, αλλά με τον δομικό πληθωρισμό να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, συντηρώντας την ανοδική πίεση στα επιτόκια δανεισμού. Το διαφοροποιημένο μοντέλο λειτουργίας, οι σημαντικές συνέργειες ανάμεσα στους Κλάδους της Ενέργειας και της Μεταλλουργίας και ο διεθνοποιημένος χαρακτήρας της MYTILINEOS, αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της Εταιρείας παρά το ρευστό οικονομικό περιβάλλον και την πρωτοφανή μεταβλητότητα των τιμών της Ενέργειας κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας.

Σε συνέχεια των ιστορικά υψηλά επιδόσεων που κατεγράφησαν το 2022, τα ακόμα ισχυρότερα οικονομικά αποτελέσματα της MYTILINEOS στο πρώτο τρίμηνο μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό, πιστοποιούν ότι η Εταιρεία έχει επιτύχει να ισχυροποιήσει σημαντικά τη θέση της στον Κλάδο της Ενέργειας ο οποίος αναδεικνύεται πλέον στο βασικό πυλώνα κερδοφορίας. Ταυτόχρονα, ο Κλάδος της Μεταλλουργίας παρά την υποχώρηση των τιμών του αλουμινίου συνεχίζει να διατηρεί υψηλά επίπεδα απόδοσης και κερδοφορίας, συμβάλλοντας ώστε η MYTILINEOS να διατηρεί την αναπτυξιακή της τροχιά αφομοιώνοντας σταθερά νέα υψηλότερα επίπεδα μεγεθών.

  1. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Ποσά σε εκ € Α΄Τριμ.
2023
Α΄Τριμ.
2022
Δ %
Κύκλος Εργασιών 1.358 1.042 30%
EBITDA 225 130 72%
Καθαρά Κέρδη 143 67 113%
Κέρδη ανά μετοχή* 1,040 0,498 109%
Περιθώρια (%)     Δ(μ.βάσης)
EBITDA 16,5% 12,5% 403
Καθαρά Κέρδη 10,6% 6,4% 412

*Τελευταίοι δώδεκα μήνες , προσαρμοσμένα στις ίδιες μετοχές

Σε σύγκριση με το A’ τρίμηνο του 2022:

O κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε €1.358 εκατ. έναντι €1.042 εκατ. στο Α’ τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 30% παρά την σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και μετάλλων. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν επίσης σημαντική αύξηση κατά 72% στα €225 εκατ. έναντι €130 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επωφελούμενα από τη συνεχή διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας που έχει ως αποτέλεσμα τις ταυτόχρονα ισχυρές επιδόσεις των Κλάδων Ενέργειας και Μεταλλουργίας και την περαιτέρω διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους.

H MYTILINEOS πέτυχε την ιστορικά καλύτερη επίδοσή της σε A’ τρίμηνο έτους με οδηγό τον Κλάδο της Ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, πέραν της σημαντικής συνεισφοράς της M Renewables (ΑΠΕ Ελλάδας και εξωτερικού), η οποία είδε την κερδοφορία της να αυξάνεται κατά ~50% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2022, o Κλάδος της Ενέργειας ευνοήθηκε επίσης από την ενδυνάμωση της παρουσίας της MYTILINEOS στην προμήθεια φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας τόσο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης όσο και εντός Ελλάδος. Παράλληλα στην εγχώρια αγορά η παρουσία της MYTILINEOS ενισχύεται σταθερά, καθώς μαζί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς της WATT+VOLT, το ενιαίο μερίδιο αγοράς πλέον ξεπερνά το 10% διαθέτοντας περισσοτέρους από 500.000 πελάτες.

Ο Κλάδος της Μεταλλουργίας, πέτυχε ακόμα ένα πολύ ισχυρό τρίμηνο, κυρίως λόγω της έγκαιρης ανάληψης δράσεων, από πλευράς της διοίκησης της Εταιρείας, αναφορικά τόσο με την κατοχύρωση ευνοϊκών τιμών LME, ισοτιμίας €/$ όσο και για τον έλεγχο του κόστους. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η συνύπαρξη των τομέων Ενέργειας και Μετάλλων, αντικατοπτρίζονται στην περαιτέρω βελτίωση του περιθωρίου κέρδους και διατηρούν τη MYTILINEOS μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας παγκοσμίως.

Αναφορικά με την δραστηριότητα των κατασκευών, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Απριλίου 2023, βαίνει προς ολοκλήρωση η απόσχιση των κλάδων Υποδομών και Παραχωρήσεων και η εισφορά τους στις αντίστοιχες θυγατρικές εταιρείες, ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Μ Παραχωρήσεων, οι οποίες αναμένεται σταδιακά να ενισχύσουν τις οικονομικές επιδόσεις της MYTILINEOS.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των καθαρών κερδών, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, που ανήλθαν σε €143 εκατ., αυξημένα κατά 113% σε σύγκριση με τα €67 εκατ. το προηγούμενο έτος. Σημειώνεται ότι για 3ο συνεχόμενο τρίμηνο η MYTILINEOS καταγράφει κέρδη ανά μετοχή τα οποία ξεπερνούν το 1 ευρώ.

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ:
  • Κλάδος Ενέργειας

 

Ποσά σε εκ € A’ Τριμ. 2023 Α’ Τριμ. 2022 Δ %
Κύκλος Εργασιών 1.112 803 38%
EBITDA 150 77 95%
Περιθώρια (%)     Δ(μ.βάσης)
EBITDA 13,5% 9,6% 390

Ο Κλάδος Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €1.112 εκατ. που αντιστοιχεί σε 81% του συνολικού κύκλου εργασιών, σημειώνοντας αύξηση κατά 38% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2022. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα €150 εκατ. αυξημένα κατά 95% έναντι €77 εκατ. το Α’ Τρίμηνο το 2022.

Σε συνέχεια του εταιρικού μετασχηματισμού, η MYTILINEOS ENERGY & METALS αποκτά μια ακόμα πιο δυναμική κι ευέλικτη μορφή, ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που διαμορφώνονται, αλλά και αυτές που θα προκύψουν τα επόμενα έτη. Ταυτόχρονα, η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως κορυφαία και ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία, με διεθνή παρουσία σε όλο το φάσμα της ενέργειας (Renewables, Energy & Generation Management, Energy Customer Solutions, Integrated Supply & Trading and Power Projects ).

ΑΠΕ – Συνολικό χαρτοφυλάκιο MYTILINEOS Ισχύς (GW)
Σε Λειτουργία 0,6
Υπό Κατασκευή 1,6
Σε Προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης* 1,9
Σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης 6,4
Σύνολο 10,4

* Έργα έτοιμα προς κατασκευή ή που θα φτάσουν τη φάση «Έτοιμα προς Κατασκευή» τους επόμενους 6 μήνες

Η συνολική δυναμικότητα του ώριμου και εν λειτουργία Παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της M Renewables, που επεκτείνεται δυναμικά και στις 5 ηπείρους, είναι της τάξεως των ~4 GW, ενώ συμπεριλαμβάνοντας και μία σειρά έργων σε λιγότερο ώριμα στάδια ανάπτυξης, δυναμικότητας περίπου 6,4 GW, το Παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS πλέον ξεπερνά τα 10GW, μία συνολική αύξηση ~1,3GW (ή ~15%), μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Επιπλέον η MYTILINEOS έχει σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης έργα αποθήκευσης ενέργειας σε Ελλάδα & Ιταλία, μέγιστης ισχύος έγχυσης ~ 1,3 GW.

Η συνολική παραγωγή ενέργειας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών στο πρώτο τρίμηνο του 2023 ανήλθε σε 276 GWhs με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ να ανέρχεται σε 602MW.

Πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία Αιολικό Πάρκο ισχύος 43MW, ενώ ταυτόχρονα, επιταχύνεται η ωρίμανση του ελληνικού χαρτοφυλακίου ανεμογεννητριών(~0,6GW). Παράλληλα συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του πρώτου σκέλους (135MW) των ~1,5GW Φ/Β, αξιοποιώντας πόρους από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Σταθερότητας (RRF), τα οποία θα εισέρχονται σταδιακά σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του 2023. Όσων αφορά στο διεθνές χαρτοφυλάκιο η MYTILINEOS, σήμερα κατασκευάζει πάνω από 1,4GW Φ/Β εκτός Ελλάδος, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τους επόμενους μήνες.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ενεργειακής Μετάβασης, μέσω της στροφής προς τις Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας, καθώς και της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που υιοθέτησε η Εταιρεία τα τελευταία χρόνια, η MYTILINEOS προχώρησε εντός του πρώτου τρίμηνου 2022 σε σύναψη διμερών συμφωνιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ και τελικών καταναλωτών («πράσινα» PPAs – Power Purchase Agreements):

  • Αυστραλία , ΦΒ 23 MW με Zen Energy
  • Αυστραλία , ΦΒ 53 MW με Smartest Energy

 

Η ΜYTILINEOS ολοκλήρωσε εντός του πρώτου τρίμηνου την υπογραφή συμφωνίας πώλησης SPA (Share Purchase Agreement) ενός έργου 56 ΜW στην Ισπανία.

Αναφορικά με τα έργα για τρίτους, συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η εκτέλεση των έργων σε χώρες όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμάνια και η Χιλή.

Εντός του πρώτου τρίμηνου του 2023 συμβασιοποιήθηκαν νέα έργα για τρίτους συνολικής δυναμικότητας ~300 MW στην Ελλάδα & Ιταλία, με το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο (υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο) να διαμορφώνεται στα €182 εκατ., ενώ επιπλέον €656 εκατ. βρίσκονται σε φάση τελικής διαπραγμάτευσης.

Στοιχεία Ελληνικής Αγοράς – Α’ τριμήνου 2023

 

Παραγωγή ανά τύπο Μονάδας [TWh] Α΄Τριμ.
2023
Α΄Τριμ.
2022
Α΄Τριμ. 2023
% Μίγματος
Α΄Τριμ. 2022
% Μίγματος
Λιγνίτης 1,4 1,6 12% 12%
Φυσικό Αέριο 3,0 5,3 24% 39%
Υδροηλεκτρικά 0,8 1,2 7% 9%
ΑΠΕ1 4,9 4,4 40% 32%
Καθαρές Εισαγωγές 2,2 1,2 18% 9%
Σύνολο 12,3 13,7 100% 100%

1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Παραγωγή MYTILINEOS (TWhs)Ελλάδα Α΄Τριμ.
2023
Α΄Τριμ.
2022
Δ%
Θερμικές Μονάδες 0,8 1,4 -41%
ΑΠΕ 0,2 0,2 11%
Σύνολο 1,0 1,5 -36%

Το Α’ τρίμηνο του 2023 χαρακτηρίστηκε από την σημαντική μείωση των τιμών ΦΑ στην Ευρώπη, συνέπεια των ήπιων καιρικών συνθηκών, που σε συνδυασμό με την επάρκεια των αποθεμάτων ΦΑ οδήγησαν σε σημαντική μείωση της χονδρεμπορικής τιμής (DAM). Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από το 1ο 3μηνο του 2022, με τη μείωση να είναι της τάξης του 10,4%.

Εν μέσω των συνθηκών αυτών, η δυνατότητα της Εταιρείας λόγω μεγέθους χαρτοφυλακίου (οι εισαγωγές φυσικού αεριού της εταιρίας αποτελούν το 33% των συνολικών εισαγωγών της χώρας) για προμήθεια ΦΑ σε ανταγωνιστικές τιμές, σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό απόδοσης/διαθεσιμότητας/αξιοπιστίας και ευελιξίας των μονάδων της Εταιρείας (δύο σταθμοί συνδυασμένου κύκλου και ένας σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας), οδήγησαν τη συνολική παραγωγή των μονάδων να ανέλθει στις 0,80 TWh. Η ποσότητα αυτή αντιπροσωπεύει το 6,5% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα και το 25,9% της παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου. Η πτώση της παραγωγής από θερμικές μονάδες το Α’ τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, οφείλεται στην προγραμματισμένη συντήρηση του σταθμού του Αγ. Νικολάου (Protergia), που επηρέασε την παραγωγή της μονάδας σχεδόν για το σύνολο του τριμήνου. Η συνολική παραγωγή τόσο από τις θερμικές όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 0,97 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 7,9% της συνολικής ζήτησης.

Τέλος, προχωράει κανονικά η δοκιμαστική λειτουργία του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 826 MW με τον αεριοστρόβιλο H-Class της General. Ο νέος σταθμός προβλέπεται να παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στο αμέσως επόμενο διάστημα, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στη στήριξη της μετάβασης της χώρας προς ένα ενεργειακό μίγμα με σημαντικά μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα. Το έργο εκτελείται από τον Τομέα M Power Projects της εταιρίας με αξιοσημείωτες συνέργειες, εξασφαλίζοντας μειωμένο κόστος επένδυσης.

MYTILINEOS – Προμήθεια ΗΕ & ΦΑ Α’ Τριμ. 2023 Α’ Τριμ 2022 Δ%
Σύνολο μετρητών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου 531.000 348.000 53%
Μερίδιο Αγοράς 10,3% 8,6%

Όσον αφορά στη δραστηριότητα της προμήθειας, η Protergia, έχοντας ενσωματώσει πλέον τη WATT+VOLT, ενδυναμώνει σταθερά την παρουσία της στην λιανική κλείνοντας το πρώτο τρίμηνο του 2023, με εκπροσώπηση 531 χιλιάδων συνολικά μετρητών ηλεκτρισμού και φυσικού αέριου, ενώ το μερίδιο της  στην αγορά ηλεκτρισμού το Μάρτιο του 2023 ξεπέρασε το 10% (μερίδια ΕΧΕ). Το επόμενο διάστημα η MYTILINEOS στοχεύει στο 20% της Ελληνικής κατανάλωσης, συνυπολογίζοντας και την εκπροσώπηση του Αλουμινίου, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πράσινο utility με διεθνή παρουσία. Έχοντας αξιοποιήσει την καθετοποίηση της λειτουργίας της εταιρείας στον Τομέα της Ενέργειας, η MYTILINEOS έχει προχωρήσει στη δημιουργία του πλέον ολοκληρωμένου παρόχου ενέργειας της νέας εποχής («Utility of the Future»).

Ταυτόχρονα,  η MYTILINEOS, πέραν της Ελληνικής αγοράς, έχει επιτύχει μεγάλη διείσδυση και σε άλλες αγορές της ΝΑ Ευρώπης όσων αφορά στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου, στο πλαίσιο άλλωστε και της συνολικής διεθνοποίησής της Εταιρείας. Έχοντας δεσμεύσει τις περισσότερες θέσεις χρονοθυρίδες εκφόρτωσης και αεριοποίησης στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας για τα επόμενα έτη, και αυξάνοντας σταθερά τους όγκους, η MYTILINEOS έχει αναχθεί σε μία σημαντική περιφερειακή  δύναμη όσων αφορά στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου τόσο στα Βαλκάνια όσο και ευρύτερα στη ΝΑ Ευρώπη.

Ενεργειακά Έργα MYTILINEOS Α’ Τριμ. 2023
Ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβασιοποιημένων έργων €1,3 δισ
Σύνολο Έργων €2,0 δισ

Ο Τομέας M Power Projects, εστιάζοντας σε έργα που προωθούν τους στόχους της Ενεργειακής Μετάβασης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς ως ένας κορυφαίος κατασκευαστής Turn-Key έργων που αντεπεξέρχεται σε απαιτητικές διεθνείς αγορές.

Στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2023, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων ανήλθε στα €1,3 δισ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, το σύνολο ανέρχεται στα €2,0 δισ., εκ των οποίων το 14%  αφορά σε έργα στην Ελλάδα και το 41% στο Ηνωμένο Βασίλειο, δραστηριότητα η οποία αναμένεται να σημειώσει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, τόσο στον τομέα των κατασκευών όσο και των παραχωρήσεων. Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης προσφέρουν και οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, με την Ελλάδα μάλιστα να είναι η χώρα που λαμβάνει την υψηλότερη χρηματοδότηση ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Αναφορικά με τις κυριότερες εξελίξεις του Α’ τριμήνου του 2023, ο Τομέας M Power Projects ήρθε σε συμφωνία για την ανάπτυξη και κατασκευή μίας μονάδας παραγωγής ενέργειας με αεριοστρόβιλο ανοικτού κύκλου (OCGT) και καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 299MW, στο Immingham του Ηνωμένου Βασιλείου, για την VPI Immingham – B LLP, του ομίλου Vitol. To OCGT αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία τον Ιούλιο 2025. Επίσης, το Α’ τρίμηνο του 2023 πραγματοποιήθηκε για τον Τομέα η έναρξη της σύμβασης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σύγχρονου Πυκνωτή» για λογαριασμό της RWE Generation UK PLC, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

  • Κλάδος Μεταλλουργίας

 

Ποσά σε εκ € Α΄Τριμ.
2023
Α΄Τριμ.
2022
Δ %
Κύκλος Εργασιών 225 214 5%
EBITDA 74 55 35%
Περιθώρια (%)     Δ(μ.βάσης)
EBITDA 32,8% 25,5% 725

 

Συνολικοί όγκοι παραγωγής (χιλ. τν.) Α΄Τριμ.
2023
Α΄Τριμ.
2022
Δ%
Αλουμίνα 212 206 2,7%
Πρωτόχυτο Αλουμίνιο 46 45 +1,4%
Ανακυκλωμένο  Αλουμίνιο 14 14 -0,9%
Σύνολο Παραγωγής Αλουμινίου 60 59 0,8%

 

Τιμές Αλουμινίου & Αλουμίνας ($/t) Α΄Τριμ.
2023
Α΄Τριμ.
2022
Δ%
3Μ LME 2.438 3.256 -25,1%
Δείκτης Τιμής Αλουμίνας (API) 360 419 -14,1%

Ο Τομέας Μετάλλων στο Α’ Τρίμηνο το 2023 κατέγραψε κύκλο εργασιών €225 εκατ., που αντιστοιχεί σε 17% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €214 εκατ. στο Α’ Τρίμηνο το 2022. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €74 εκατ., έναντι €55 εκατ. στο Α’ Τρίμηνο το 2022, μία αύξηση της τάξης του 35%.

Παρά την πτώση των τιμών αλουμινίου από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του Μαρτίου του 2022, των 4.000 $/τόνο , η MYTILINEOS στο Α’ τρίμηνο του 2023, κατάφερε να πετύχει τη δεύτερη πιο ισχυρή επίδοσή της, σε επίπεδο κερδοφορίας τριμήνου του Τομέα.

Η έγκαιρη ανάληψη δράσεων αναφορικά τόσο με την κατοχύρωση ευνοϊκών τιμών LME,  ισοτιμίας €/$ όσο και για τον έλεγχο του κόστους,  σε συνδυασμό με τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η συνύπαρξη των τομέων Ενέργειας και Μετάλλων, αντικατοπτρίζονται στην περαιτέρω βελτίωση του περιθωρίου κέρδους και διατηρούν τη MYTILINEOS μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας παγκοσμίως.

Η μέση τιμή του μετάλλου (LME 3Μ) στο Α’ Τρίμηνο του 2023 διαμορφώθηκε στα 2.438 $/τόνο, από 3.256 $/τόνο το αντίστοιχο διάστημα του 2022, σημειώνοντας μείωση κατά 25%. Το τελευταίο διάστημα, η τιμή του αλουμινίου δείχνει τάσεις σταθεροποίησης πέριξ των 2.400 $/τόνο, ισορροπώντας  μεταξύ των περικοπών της παραγωγής αλουμινίου σε Ευρώπη και Κίνα από τη μία πλευρά, και των ανησυχιών για επιβράδυνση στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα και της ενίσχυσης του δολαρίου ΗΠΑ από την άλλη.

Σημαντική υποχώρηση, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, παρουσίασαν και τα premia της μπιγιέτας αλουμινίου, κινούμενα πλέον στα επίπεδα των 650$/τόνο. Παρά την πρόσφατη μείωση, τα premia της μπιγιέτας διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν, μεταξύ άλλων, λόγω της μειωμένης παραγωγής αλουμινίου στην Ευρώπη, η οποία παραμένει μία βαθιά ελλειμματική αγορά, με το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της να καλύπτονται με εισαγωγές από τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ρωσία. Από την άλλη πλευρά, τα premia της πλάκας διατηρούνται σε πολύ καλά επίπεδα, υποστηριζόμενα από το υψηλές τιμές των ingots και την αποστασιοποίηση από το Ρώσικο μέταλλο.

Το ισοζύγιο στην αγορά του αλουμινίου βρίσκεται σε σχετική ισορροπία με θετικές προοπτικές. Η ζήτηση σημειώνει μικρή ενίσχυση, κυρίως στην Ασία, με οδηγό την ανάκαμψη της ζήτησης στην Κίνα, σε συνέχεια της άρσης της πολιτικής μηδενικού-Covid. Ταυτόχρονα, τα επίπεδα παραγωγής του αλουμινίου συνεχίζουν να επηρεάζονται από περικοπές παραγωγής τόσο στην Ευρώπη (~1,4 εκάτ. τόνοι) όσο και στην Κίνα, καθώς οι τιμές ενέργειας, παρά την πρόσφατη διόρθωσή τους, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στην Ευρώπη, ενώ και στην Κίνα τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια μειώνουν την παραγωγή τους λόγω των σημαντικά μειωμένων επιπέδων βροχόπτωσης για την εποχή σε συνέχεια και της ξηρασίας του προηγούμενου Αυγούστου. Τα παραπάνω, προμηνύουν ένα ελλειμματικό 2023 σε επίπεδο παγκόσμιας παραγωγής, το οποίο θα μπορούσε να έχει θετικές επιπτώσεις στην τιμή του μετάλλου.

Ο δείκτης API της αλουμίνας, ακολούθησε την τάση των τιμών του Αλουμινίου, σημειώνοντας μέση μείωση κατά 14% το Α’ Τρίμηνο του 2023 στα 360$/τόνο, έχοντας ανέλθει έως τα επίπεδα των 500$/τόνο το Μάρτιο του 2022.

Η MYTILINEOS, μέσω των κατάλληλων ενεργειών αντιστάθμισης κινδύνων τόσο σχετικά με τις διακυμάνσεις των τιμών του μετάλλου και της ισοτιμίας €/$, καταφέρνει να κατοχυρώνει σταθερά υψηλή κερδοφορία, παραμένοντας μεταξύ των παραγωγών αλουμινίου με το χαμηλότερο κόστος παγκοσμίως. Ταυτόχρονα προωθεί σταθερά το «πρασίνισμα» της παραγωγής αλουμινίου, διασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα τη διατήρηση ανταγωνιστικού κόστους σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων τιμών CO2. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Επενδυτικές Σχέσεις

Tel. 210-6877300 | Fax 210-6877400 | E-mail: ir@mytilineos.gr

Γραφείο Τύπου

Tel. 210-6877346 | Fax 210-6877400 | E-mail: communications@mytilineos.com

 

MYTILINEOS:

H Εταιρεία MYTILINEOS που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι βιομηχανική και ενεργειακή πολυεθνική εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 6,3 δισ. ευρώ και 823 εκ. ευρώ αντιστοίχως και απασχολεί περισσότερους από 4.820 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επικεντρωμένη στην αειφορία, έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030 και να επιτύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μέχρι το 2050, βάσει των δεικτών επίδοσης ESG για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση.

www.mytilineos.com | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

 

Σάττι: Η ατάκα Νέγκα στα MAD VMA 2024 για το «χασμουρητό» την ώρα της βράβευσης και η αντίδρασή της (video)

σαττι

Σάττι: Η ατάκα Νέγκα στα MAD VMA 2024 για το «χασμουρητό» την ώρα της βράβευσης και η αντίδρασή της (video)

«Έμαθα πολλά πράγματα, κέρδισα πολλά πράγματα. Κάποια πράγματα τα έχασα», τόνισε η Μαρίνα Σάττι

ΠΑΣΟΚ: Τι δείχνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις για την ηγεσία – Σκληρή μάχη στο δεύτερο γύρο

ΠΑΣΟΚ 1

ΠΑΣΟΚ: Τι δείχνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις για την ηγεσία – Σκληρή μάχη στο δεύτερο γύρο

Φουντώνει η μάχη για την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ και οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ντέρμπι