Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για εκτροφή "ωοπαραγωγών ορνίθων" σε "μη διευθετημένα κλουβιά"

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε σήμερα την Ελλάδα για την εκτροφή «ωοπαραγωγών ορνίθων» σε «μη διευθετημένα» κλουβιά. Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο…

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε σήμερα την Ελλάδα για την εκτροφή «ωοπαραγωγών ορνίθων» σε «μη διευθετημένα» κλουβιά.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι «η Ελλάδα, μη μεριμνώντας ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2012, οι ωοπαραγωγές όρνιθες να μην εκτρέφονται πλέον σε μη διευθετημένους κλωβούς, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία 1999/74/ΕΚ, περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων».

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2012, η οδηγία 1999/74/ΕΚ περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων απαγορεύει την εκτροφή τους σε «μη διευθετημένα» κλουβιά.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν ώστε οι ιδιοκτήτες ορνιθοτροφίων να εφαρμόζουν τα συστήματα εκτροφής που προβλέπει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Ελλάδα ανέφερε ότι, μολονότι είχε επιτευχθεί πρόοδος στη συμμόρφωση ορισμένων εκμεταλλεύσεων με τις απαιτήσεις της οδηγίας, από τα στοιχεία που είχαν καταγραφεί από τις ελληνικές αρχές προέκυπτε ότι 2.990.857 όρνιθες, κατανεμημένες σε 232 εκμεταλλεύσεις, εξακολουθούσαν να εκτρέφονται σε «μη διευθετημένους κλωβούς».