Newsroom

Newsroom

Ερώτηση στη Βουλή για το ύψος των απορρήτων δαπανών του υπουργείου Εξωτερικών

Το συνολικό ποσό που ξόδεψε η απελθούσα πολιτική ηγεσία σε απόρρητες δαπάνες του υπουργείου Εξωτερικών ζητά να γνωστοποιηθεί στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Καραγιαννίδης.

Το συνολικό ποσό που ξόδεψε η απελθούσα πολιτική ηγεσία σε απόρρητες δαπάνες του υπουργείου Εξωτερικών ζητά να γνωστοποιηθεί στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Καραγιαννίδης.

Ειδικότερα, σε ερώτησή του προς τον υπουργό εξωτερικών, κ. Νίκος Κοτζιά ζητά να ενημερωθεί η Βουλή για το:

ποια ήταν απολογιστικά η διαμορφωμένη πίστωση για απόρρητες δαπάνες σε απόλυτο ποσοστό αλλά και σε ποσοστό διάθεσης κατά το οικονομικό έτος 2014,

  • ποιο ακριβές ποσό έχει προϋπολογιστεί για τις απόρρητες δαπάνες του Υπ. Εξ. για το έτος 2015,

  • τι ποσό είχε αναληφθεί μέχρι τις εκλογές τις 25ης Ιανουαρίου και ποίο είναι το υπόλοιπο

  • τι ποσό παρέλαβε ο κ. Υπουργός κατά την ανάληψη των καθηκόντων του στο σχετικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος,

  • τι ποσό εκταμιεύτηκε από την απερχόμενη πολιτική ηγεσία, καθώς και εις ρευστό στο ταμείο των μυστικών κονδυλίων του Υπ. Εξ. και τι ποσό βρήκε διαθέσιμο;

Επιπλέον, ο κ. Καραγιαννίδης ρωτά αν ο υπουργός σκέφτεται να προβεί στην τροποποίηση του άρθρου 164, προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος των ποσών που διακινήθηκαν ανεξέλεγκτα κατά το πρόσφατο παρελθόν ως απόρρητες εθνικές ανάγκες, για τη σπατάλη των οποίων επικαλούνταν συχνά την έλλειψη παραστατικών αλλά και ποιες εγγυήσεις μπορεί να δώσει ότι τα ποσά που θα δαπανηθούν άνευ αποδόσεως λογαριασμού από την ειδική πίστωση του άρθρου 164, θα καλύπτουν πράγματι απορρήτου χαρακτήρα εθνικές δαπάνες και όχι δαπάνες προσωπικών παροχών και αποζημιώσεις τρίτων «άνευ παραστατικών», όπως εκτεταμένα συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν.

 

Διαβάστε ολόκληρη την ερώτηση:

Από την κατάθεση του προϋπολογισμού για το έτος 2015 δεν προέκυπτε με σαφήνεια το ύψος της πιστώσεως που προορίζεται για δαπάνες απορρήτων εθνικών αναγκών για το Υπουργείο Εξωτερικών, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 164 του Νόμου 3566/2007.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο (παρ.1) ως απόρρητες εθνικές ανάγκες λογίζονται «αυτές που αποβλέπουν σε εξυπηρέτηση, αμέσως ή εμμέσως, της εξωτερικής πολιτικής του κράτους, και δε μπορούν να γίνουν γνωστές χωρίς ζημία των συμφερόντων της χώρας». Σύμφωνα δε με την παράγραφο 2 του άρθρου 164 του Νόμου 3566/2007 (Οργανισμός Υπουργείου Εξωτερικών), το οποίο αφορά στη διαχείριση των δαπανών απορρήτων αναγκών, «Απαγορεύεται η διάθεση από την παραπάνω πίστωση οποιουδήποτε ποσού για άλλους σκοπούς, ιδίως για την παροχή επιμισθίων, αμοιβών ή αποζημιώσεων και για κάθε προσωπική παροχή προς υπαλλήλους ή όργανα του Κράτους. Οι κατά παράβαση των ορισμών του παρόντος εγκρίνοντες ή λαμβάνοντες τέτοιες παροχές καθίστανται εις ολόκληρον υπόχρεοι έναντι του Δημοσίου σε απόδοση των παρά την απαγόρευση πληρωθέντων». Συνεπώς η χρήση των πιστώσεων που προορίζονται για δαπάνες απορρήτων αναγκών του Υπουργείου Εξωτερικών δεν εκφεύγει των σκοπών για τους οποίους θεσπίσθηκαν.

Κατά τη διακυβέρνηση της χώρας από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, οι πιστώσεις που προορίζονταν για δαπάνες απορρήτων εθνικών αναγκών για το Υπουργείο Εξωτερικών αποτέλεσαν πηγή αδιαφάνειας, κατασπατάλησης δημόσιων πόρων, υπέρβασης προϋπολογισθέντων ποσών και παράκαμψης των νόμιμων διαδικασιών εκταμίευσης. Ενδεικτικά, επί υπουργίας κ. Μόσιαλου, είχε εξαγγελθεί η κατάργηση ενός πολύ μικρού μέρους απόρρητων δημοσίων δαπανών, συγκεκριμένα κάποιων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που αφορούσαν τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, ζήτημα το οποίο είχε αναδείξει και ο νυν πρωθυπουργός της χώρας, χωρίς ωστόσο να λάβει τις δέουσες απαντήσεις.

Επί υπουργίας του κ. Βενιζέλου, μάλιστα, είχε εξαγγελθεί η καθιέρωση συστήματος δικαστικών εγγυήσεων στη διαδικασία των απορρήτων δαπανών του υπουργείου Εξωτερικών, με σκοπό τον εξορθολογισμό του καθεστώτος που διέπει τις ειδικές/απόρρητες δαπάνες, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση της αποστολής για την οποία έχει θεσμοθετηθεί. Επρόκειτο, ωστόσο, για μια απλή εξαγγελία που ποτέ δεν υλοποιήθηκε.

Δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος τομέας πιστώσεων αποτέλεσε στο πρόσφατο παρελθόν πηγή κατασπατάλησης δημόσιων πόρων που κρύφτηκε συνειδητά πίσω από το μανδύα των απορρήτων δαπανών.

Δεδομένου ότι η διάθεση οποιουδήποτε ποσού από την ειδική πίστωση απόρρητων εθνικών αναγκών διενεργείται με απλή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών του άρθρου 39 του Οργανισμού του ΥΠ.ΕΞ.

Δεδομένου ότι η πραγματοποίηση των όποιων κρατικών δαπανών δίχως ουσιαστικό δημόσιο έλεγχο συνιστά κακό προηγούμενο προηγούμενων κυβερνήσεων, των οποίων η συνολική διακυβέρνηση βασίστηκε στην αδιαφάνεια και την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εξωτερικών:

1. Ποια ήταν απολογιστικά η διαμορφωμένη πίστωση για απόρρητες δαπάνες σε απόλυτο ποσοστό αλλά και σε ποσοστό διάθεσης κατά το οικονομικό έτος 2014;

2. Ποιo ακριβές ποσό έχει προϋπολογιστεί για τις απόρρητες δαπάνες του Υπ. Εξ. για το έτος 2015, τι ποσό είχε αναληφθεί μέχρι τις εκλογές τις 25-1-2015 και ποίο είναι το υπόλοιπο;

3. Τι ποσό παρέλαβε ο κ. Υπουργός κατά την ανάληψη των καθηκόντων του στο σχετικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, τι ποσό εκταμιεύτηκε από την απερχόμενη πολιτική ηγεσία, καθώς και εις ρευστό στο ταμείο των μυστικών κονδυλίων του Υπ. Εξ. και τι ποσό βρήκε διαθέσιμο;

4. Σκέπτεται ο κ. Υπουργός να προβεί στην τροποποίηση του άρθρου 164, προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος των ποσών που διακινήθηκαν ανεξέλεγκτα κατά το πρόσφατο παρελθόν ως απόρρητες εθνικές ανάγκες, για τη σπατάλη των οποίων επικαλούνταν συχνά την έλλειψη παραστατικών;

5. Ποιες εγγυήσεις μπορεί να δώσει ο αρμόδιος κ. Υπουργός ότι τα ποσά που θα δαπανηθούν άνευ αποδόσεως λογαριασμού από την ειδική πίστωση του άρθρου 164, θα καλύπτουν πράγματι απορρήτου χαρακτήρα εθνικές δαπάνες και όχι δαπάνες προσωπικών παροχών και αποζημιώσεις τρίτων «άνευ παραστατικών», όπως εκτεταμένα συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν;

Τέλος, αιτούμεθα να μας κατατεθούν τα παρακάτω έγγραφα:

1.Τα έγγραφα των επιτροπών ελέγχου απορρήτων δαπανών που αποδεικνύουν ότι δαπανήθηκαν τα ποσά για τους απόρρητους σκοπούς που προβλέπονταν για το οικονομικό έτος 2014;

2.Να κατατεθούν σχετικές αποφάσεις για τη στελέχωση των μελών των επιτροπών ελέγχου απορρήτων δαπανών με την υπηρεσιακή κατάσταση και την ιδιότητά τους.

Ο ερωτών και αιτών βουλευτής

Χρήστος Καραγιαννίδης

Χαρίτσης: Ιστορική ευθύνη για αριστερές, προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις

Χαριτσης 5

Χαρίτσης: Ιστορική ευθύνη για αριστερές, προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις

Στις διεθνείς και τις εσωτερικές εξελίξεις αναφέρεται ο Αλέξης Χαρίτσης, στο κυριακάτικο σημείωμά του στο…

Μπάιντεν για επίθεση σε Τραμπ: «Δεν είναι αυτό που είμαστε ως έθνος – Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο»

joebiden

Μπάιντεν για επίθεση σε Τραμπ: «Δεν είναι αυτό που είμαστε ως έθνος – Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο»

Αναφερόμενος στα κίνητρα του δράστη είπε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες. Κάλεσε τους…

Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Ένας 50χρονος εθελοντής πυροσβέστης το θύμα της επίθεσης

τραμπα αποπειρα

Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Ένας 50χρονος εθελοντής πυροσβέστης το θύμα της επίθεσης

Ο Κομπερατόρε είχε υπηρετήσει παλαιότερα ως αρχηγός των εθελοντών πυροσβεστών της κοινότητας Μπάφαλο, σύμφωνα με…

Απόστολος Λύτρας: Αγανάκτησαν οι συγκρατούμενοί του – Μεταφέρθηκε από το κελί του μετά από επεισόδιο

6255833

Απόστολος Λύτρας: Αγανάκτησαν οι συγκρατούμενοί του – Μεταφέρθηκε από το κελί του μετά από επεισόδιο

Από το ανακαινισμένο κελί της VIP, σε θάλαμο μαζί με δεκαπέντε άτομα και «τούρκικη» τουαλέτα,…