Δρομολογούνται αλλαγές στα capital controls – Πόσο θα αυξηθεί το όριο ανάληψης

Οκτώ αλλαγές στα capital controls προωθούν κυβέρνηση, τράπεζες και δανειστές, μεταξύ αυτών και η αύξηση του μηνιαίου ορίου ανάληψης στα 2.000 ευρώ το μήνα (από τα 840 ευρώ ανά δύο εβδομάδες που είναι σήμερα), σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Ειδήσεις”.

Πέρα
από την αύξηση του ορίου (που πρακτικά
θα είναι από τα 1.680 ευρώ το μήνα σήμερα
στα 2.000 ευρώ), οι άλλες αλλαγές που
προωθούνται, χωρίς μέχρι τώρα να υπάρχει
ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, είναι οι εξής:

 • Να
  επιτραπεί να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί
  όψεως ή καταθετικοί και να προστίθενται
  συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους
  ακόμα και εάν δημιουργείται νέος κωδικός
  πελάτη (Customer ID) από την τράπεζα, και να
  ενεργοποιούνται αδρανείς, κατά την
  έννοια του Ν. 4151/2013 (Α΄ 103), λογαριασμοί.

 • Να
  επιτραπεί η ανάληψη μετρητών έως
  ποσοστού του 60% συνολικά (από 30% σήμερα)
  από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την
  έναρξη ισχύος της σχετικής τροποποίησης,
  θα πιστώνονται με μεταφορά πίστωσης
  από τράπεζα που λειτουργεί στο εξωτερικό,
  σε τραπεζικούς λογαριασμούς των
  δικαιούχων νομικών και φυσικών προσώπων.

 • Να
  συμπεριληφθούν ρητώς στις ισχύουσες
  διατάξεις του στοιχείου στ) της παρ. 11
  του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού
  Περιεχομένου, και τα μεταφερόμενα από
  την αλλοδαπή χρηματικά ποσά που
  πιστώνονται σε λογαριασμούς που
  τηρούνται σε τράπεζα που λειτουργεί
  στην Ελλάδα και συνιστούν αποτέλεσμα
  εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών πληρωμών
  (χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων)
  που έχουν εκδοθεί από φορέα παροχής
  υπηρεσιών πληρωμών του εξωτερικού
  (κάρτες πληρωμών εξωτερικού).

 • Να
  επιτραπεί η αποδοχή και εκτέλεση εντολών
  μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό
  από τράπεζες έως του ποσού των δύο
  χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά κωδικό πελάτη
  (Customer ID) και ανά ημερολογιακό μήνα με
  ταυτόχρονo διπλασιασμό του υφιστάμενου
  μηνιαίου ορίου εγκρίσεων (στα 106 εκατ.
  ευρώ έναντι 53 εκατ. ευρώ σήμερα).

 • Να
  επιτραπεί η μεταφορά θεματοφυλακής
  στο εξωτερικό για υφιστάμενους πελάτες.

 • Να
  διεκπεραιώνονται απευθείας από το
  δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών
  συναλλαγές νομικών προσώπων ή
  επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο
  πλαίσιο των επιχειρηματικών τους
  δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν
  τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ η καθεμία,
  ανά πελάτη, ανά ημέρα, χωρίς την υποχρέωση
  προσκόμισης σε κατάστημα τράπεζας των
  σχετικών τιμολογίων και λοιπών
  παραστατικών και δικαιολογητικών.

 • Να
  τροποποιηθεί το σημείο iv. του στοιχείου
  β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της υπ’
  αριθμ. 6/27.7.2016 απόφασης της Επιτροπής
  Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπως
  τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
  9/22.9.2016 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης
  Τραπεζικών Συναλλαγών ως ακολούθως:
  “iv. το ποσό της αιτούμενης μεταφοράς
  κεφαλαίων στο εξωτερικό, συναθροιζόμενο
  με το ποσό που ήδη έχει εγκριθεί εντός
  του μήνα από το σύνολο του τραπεζικού
  συστήματος της χώρας δεν υπερβαίνει
  σωρευτικά για τον ίδιο μήνα το 180% της
  μέγιστης μηνιαίας αξίας των
  εισαγωγών/ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
  της περιόδου 01/01/2015-31/12/2016”.

Ντοκουμέντο που εκθέτει την κυβερνητική μονταζιέρα: Αυτό ήταν το σύστημα τηλεδιοίκησης στη Λάρισα μέχρι το 2019 που «έβλεπε» 170χλμ

Ντοκουμέντο που εκθέτει την κυβερνητική μονταζιέρα: Αυτό ήταν το σύστημα τηλεδιοίκησης στη Λάρισα μέχρι το 2019 που «έβλεπε» 170χλμ

Η κυβέρνηση «έπαιζε» όλες αυτές τις μέρες, με τις λέξεις που την ίδια βόλευαν, προσπαθώντας…