Newsroom

Newsroom

Διακρίσεις της Eurobank στα Bravo Sustainability Awards

Δύο σημαντικές διακρίσεις, με τις οποίες αναγνωρίζεται η συνεπής πολιτική και η δέσμευσή της σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, απέσπασε η Eurobank στο πλαίσιο του θεσμού Bravo Sustainability Awards 2018.

eur

Στη φετινή διοργάνωση η Eurobank διακρίθηκε για την πρωτοβουλία «Η Αειφόρος Ανάπτυξη στη Eurobank» στον πυλώνα «Bravo Governance», μέσω του οποίου επιβραβεύεται η συνολική συνεισφορά στην προσπάθεια για μια βιώσιμη ανάπτυξη, με πλήθος δράσεων, πρωτοβουλιών και προγραμμάτων για την κοινωνία, την οικονομία, αλλά και το περιβάλλον. Η δεύτερη διάκριση αφορά στον πυλώνα «Bravo Environment» για την πρωτοβουλία «Πρόγραμμα Διαχείρισης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης Ομίλου, κ. Σταύρος Ιωάννου, δήλωσε ότι «με την Πολιτική Αειφόρου Ανάπτυξης ο Όμιλος αναγνωρίζει ότι η επιχειρηματική του δραστηριότητα επηρεάζει το οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό τοπίο, στο οποίο δραστηριοποιείται, και, στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύεται ότι οι επιχειρηματικές αποφάσεις του λαμβάνονται με γνώμονα την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος».

Η Πολιτική Αειφόρου Ανάπτυξης έχει σχεδιαστεί με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές αειφορίας και υλοποιείται σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητάς της Eurobank. Στην καθημερινή λειτουργία του Ομίλου έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι αειφορίας, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται:

Η βέλτιστη αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Η ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων.

Η πρόληψη της ρύπανσης.

Ο περιορισμός της κλιματικής αλλαγής.

Η προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Η Πολιτική Αειφόρου Ανάπτυξης υποστηρίζεται από επιμέρους πολιτικές, όπως η Πολιτική Ποιότητας, η Περιβαλλοντική Πολιτική, η Πολιτική Διαχείρισης Ενέργειας και η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πολιτικών, ο Όμιλος εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα Διαχείρισης σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όπως , μεταξύ άλλων, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), Περιβάλλοντος (ΙSO 14001, EMAS), Ενέργειας (ΙSO 50001) και Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας (OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801).

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της η Eurobank σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις δίνοντας έμφαση στην υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων (Πρόγραμμα Go International, Exportgate.gr, συμμετοχή στο Trade Club Alliance) στην καινοτομία και την ενθάρρυνση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (Πρόγραμμα egg-enter•grow•go, Περιφερειακός Διαγωνισμός Beyond Hackathon με έμφαση στο FinTech). Πέραν αυτών, με μια σειρά κοινωνικών δράσεων, στηρίζει τους νέους και τα παιδιά (Πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία», στήριξη του προγράμματος της Αποστολής «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές», υποστήριξη μη κερδοσκοπικών/κοινωφελών οργανισμών για παιδιά και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες).

Η δεύτερη διάκριση στον πυλώνα Bravo Environment αφορά στο Πρόγραμμα Διαχείρισης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού και Εξοπλισμού (ΗΗΕ) που αποσκοπεί στη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας και ασφάλειας, καθώς και τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση πόρων. Παράλληλα, στο πλαίσιο της επαναχρησιμοποίησης του λειτουργικού ΗΗΕ, δωρίζεται μέρος του σε ιδρύματα και σε σχολεία.

5c19074dcd3a1862eb0c1b34

Η κα. Δέσποινα Χαμηλάκη, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικών & Κοινωνικών Υποθέσεων Αειφόρου Ανάπτυξης Ομίλου, Διαχείρισης Περιουσίας & Υποδομών Ομίλου (άκρη δεξιά) και τα στελέχη της Eurobank, (από αριστερά προς τα δεξιά) κ.κ. Κατερίνα Πέππα, Ιωάννης Χατζημαλιάκας, Μελέτης Ρεντούμης και Δήμητρα Σκούρα.

Η Τράπεζα αναγνωρίζει τις επιπτώσεις από την άμεση λειτουργία της και έχει δεσμευτεί για την ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων και την παρακολούθηση των αντίστοιχων ροών, μέσω Προγράμματος Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού που βασίζεται στους άξονες:

• Μείωση παραγωγής αποβλήτων – συντήρηση εξοπλισμού.

• Επαναχρησιμοποίηση και δωρεές.

• Ανακύκλωση.

Το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού υποστηρίζει το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία, σύμφωνα με το οποίο τα προϊόντα και τα υλικά πρέπει να παραμένουν στην οικονομία όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και παράλληλα να περιοριστεί στο ελάχιστο η παραγωγή αποβλήτων. Η Eurobank είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα και μία από τις λίγες στην Ευρώπη με πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 (από το 2004), ενώ παράλληλα είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα (από το 2009) που καταχωρήθηκε στο μητρώο των επιχειρήσεων του κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS). Ο ετήσιος στόχος του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Eurobank για την ελαχιστοποίηση αποβλήτων είναι η ανακύκλωση του ΑΗΗΕ σε ποσοστό 100%.

Το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού συνεισφέρει στην επίτευξη των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών μέσω της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων στην υγεία και στο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του θεσμού BRAVO η Eurobank αξιολογήθηκε και κατατάχθηκε μεταξύ των 100 επιχειρήσεων με την υψηλότερη βαθμολογία, μέσα από μια καινοτόμο διαδικασία διαλόγου στον οποίο συμμετέχουν 9250 ενεργοί πολίτες και 130 κοινωνικοί εταίροι.

Ο Θεσμός BRAVO πραγματοποιείται τα τελευταία εννέα (9) χρόνια από το QualityNet Foundation, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, και προωθεί τον κοινωνικό διάλογο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, στη βάση των πρωτοβουλιών που αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις, η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία πολιτών.

Βάσεις 2024: Άνοδος στις χαμηλόβαθμες σχολές – Ποιες έπεσαν κάτω από 10.000

6238395

Βάσεις 2024: Άνοδος στις χαμηλόβαθμες σχολές – Ποιες έπεσαν κάτω από 10.000

Τη μεγαλύτερη άνοδο σε αριθμό μορίων κατέγραψαν τα τμήματα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,…

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι… άλλοι διάσημοι σημαιοφόροι στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών

Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι… άλλοι διάσημοι σημαιοφόροι στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών

Δις MVP του NBA (2019, 2020), ο Ελληνας άσος θα συμμετάσχει στο Παρίσι στους πρώτους…