"Άκυρο" ΕΕ σε νομοθετική πρωτοβουλία ελλήνων πολιτών για διαγραφή του επαχθούς χρέους των κρατών – μελών

Μια απόφαση η οποία φαίνεται πως βάζει «πόρτα» σε μια πιθανή υιοθέτηση νομοθετικής ρύθμισης με βάση την οποία θα επιτρέπεται στα κράτη – μέλη της ΕΕ να διαγράφουν το επαχθές χρέος τους έλαβε το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ. Το δικαστήριο απέρριψε προσφυγή της κίνησης Ελλήνων πολιτών «Σεισάχθεια», η οποία είχε ως στόχο της να καταστεί δυνατή η διαγραφή του ελληνικού επαχθούς χρέους καθώς η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

greek euro flag 2 1

Μια απόφαση η οποία φαίνεται πως βάζει «πόρτα» σε μια πιθανή υιοθέτηση νομοθετικής ρύθμισης με βάση την οποία θα επιτρέπεται στα κράτη – μέλη της ΕΕ να διαγράφουν το επαχθές χρέος τους έλαβε το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ. Το δικαστήριο απέρριψε προσφυγή της κίνησης Ελλήνων πολιτών «Σεισάχθεια», η οποία είχε ως στόχο της να καταστεί δυνατή η διαγραφή του ελληνικού επαχθούς χρέους καθώς η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Συγκεκριμένα, το Ευρωδικαστήριο αποφάνθηκε ότι η προσφυγή δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα με βάση τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται πως η Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα να προτείνει στον νομοθέτη της ΕΕ την καθιέρωση της αρχής κατά την οποία το επαχθές δημόσιο χρέος των χωρών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης θα έπρεπε να μπορεί να διαγραφεί.

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να καθιερωθεί στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η «αρχή της καταστάσεως ανάγκης, κατά την οποία, οσάκις η εξυπηρέτηση επαχθούς χρέους απειλεί την οικονομική και πολιτική υπόσταση κράτους, η άρνηση καταβολής του χρέους αυτού είναι αναγκαία και δικαιολογημένη». 

 

Το ιστορικό της νομοθετικής πρότασης

Στις 13 Ιουλίου 2012, ο Αλέξιος Αναγνωστάκης εκπρόσωπος Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών από την Κίνηση «ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ» υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόταση με τίτλο «Ένα εκατομμύριο υπογραφές για την Ευρώπη της αλληλεγγύης». 

Με απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2012, η Επιτροπή απέρριψε την αίτηση καταχωρίσεως της προτάσεως του Αλ. Αναγνωστάκη για τον λόγο ότι η πρόταση αυτή προδήλως δεν ενέπιπτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.  Κατόπιν τούτου, ο ίδιος προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής.

Την Τρίτη 5 Μαΐου του 2015, συζητήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων (Grande Salle), στο Λουξεμβούργο, του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προσφυγή της «Σεισάχθειας» κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώπιον του ακροατηρίου, ισχυρίστηκε, πως, είναι αναρμόδια, για να καταχωρήσει και να διαβιβάσει στο Συμβούλιο, τέτοια Πρόταση. Δεν αρνήθηκε δηλαδή, την επιβολή της «Κατάσταση Ανάγκης» ως Αρχής, που, πρέπει να καθιερωθεί αλλά έθεσε απλά θέμα αναρμοδιότητας της χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει ποιο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αρμόδιο για αυτό.

Η απόφαση απόρριψης της προσφυγής ανακοινώθηκε σήμερα, δείχνοντας ότι η Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα να προτείνει στον νομοθέτη της ΕΕ την καθιέρωση της αρχής κατά την οποία το επαχθές δημόσιο χρέος των χωρών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης θα έπρεπε να μπορεί να διαγραφεί.

 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι μια διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της οποίας οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να προσκαλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προτείνει νομοθεσίες σε τομείς τους οποίους έχει αρμοδιότητα η Ε.Ε. να νομοθετεί.

Η διαδικασία για να καταλήξει μια πρωτοβουλία να γίνει πρόσκληση και άρα να συζητηθεί είναι αρκετά γραφειοκρατική και ελέγχεται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί μια πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προτείνει νομοθεσία σε τομείς όπου η ΕΕ έχει αρμοδιότητα να νομοθετεί. Μια πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να υποστηρίζεται από τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ που θα προέρχονται από τουλάχιστον 7 από τα 28 κράτη μέλη. Σε καθένα από τα 7 κράτη μέλη απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων .

Οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν την πρωτοβουλία πολιτών καθορίζονται σε κανονισμό της ΕΕ που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Φεβρουάριο του 2011.

 

Ποιος μπορεί να διοργανώσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και πώς;

Για να ξεκινήσουν μια πρωτοβουλία πολιτών, οι πολίτες πρέπει να συγκροτήσουν μια “επιτροπή πολιτών” αποτελούμενη από τουλάχιστον 7 πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη μέλη.

Τα μέλη της επιτροπής πολιτών πρέπει να είναι πολίτες της ΕΕ σε ηλικία που τους παρέχει δικαίωμα ψήφου* στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (18 ετών, με εξαίρεση την Αυστρία όπου το όριο ηλικίας είναι 16 ετών).

Πρωτοβουλίες πολιτών δεν μπορούν να αναλαμβάνονται από οργανώσεις. Οι οργανώσεις μπορούν, ωστόσο, να προωθούν ή να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες υπό την προϋπόθεση ότι το πράττουν με απόλυτη διαφάνεια.

Η επιτροπή πολιτών, προτού αρχίσει να συγκεντρώνει δηλώσεις υποστήριξης από τους πολίτες, πρέπει να καταχωρίσει την πρωτοβουλία της σε αυτόν τον ιστότοπο. Μετά την επιβεβαίωση της καταχώρισης, οι διοργανωτές έχουν ένα έτος για να συγκεντρώσουν τις υπογραφές.